Pobierz artykuł:

Minimalizacja cierpienia zwierz?t a wegetarianizm

Krzysztof Saja
Abstrakt

Artyku? dowodzi, ?e nawet je?li zaakceptuje si? g?ówne tezy etyczne, które prowadz? welfarystycznie my?l?cych wegetarian, takich jak P.Singer, do negatywnej oceny spo?ywania mi?sa, nie powinno si? promowa? wegetarianizmu. Artyku? jest wi?c reductio ad absurdum za?o?e?, takich jak odrzucenie szowinizmu gatunkowego czy przyk?adanie du?ej wagi do minimalizacji cierpie? zwierz?t, które podziela du?a cz??? obro?ców zwierz?t wyros?ych z tradycji welfaryzmu i utylitaryzmu. Kolejnym celem artyku?u jest wykazanie, i? istniej? powa?ne ró?nice moralne w spo?ywaniu mi?sa ró?nych gatunków zwierz?t oraz ?e po?rednie formy wegetarianizmu, takie np. ichtiwegetarianizm, s? moralnie gorsze ni? normalna dieta mi?sna.

Konferencje

Brak nadchodz?cych wydarze?