Pobierz artykuł:

Kryterium genetyczne w sporze o aborcj?

Miros?aw Rutkowski
Abstrakt

W niniejszym artykule utrzymuj?, i? problemu aborcji nie mo?na rozwi?za? poprzez odwo?anie si? do faktów biologicznych dotycz?cych ludzkiego bytu prenatalnego b?d? jego rozwoju.

Artyku? stanowi fragment ksi??ki Kiedy powstaje istota ludzka? Aborcja i do?wiadczenia na zarodkach, która uka?e si? na pocz?tku 2013 roku nak?adem krakowskiego wydawnictwa UNIVERSITAS.

Konferencje

Brak nadchodz?cych wydarze?