Pobierz artykuł:

Utylitaryzm i welfaryzm a uzasadnienie wegetarianizmu

Krzysztof Saja
Abstrakt

Artyku? stanowi odpowied? na zarzuty przedstawione m.in. przez A.Schetz w artykule „Dlaczego wegetarianin nie jest zainteresowany minimalizacj? cierpienia zwierz?t” przeciwko argumentacji sformu?owanej w tek?cie K.Saji „Minimalizacja cierpienia zwierz?t a wegetarianizm”. Autor podejmuje kwestie agregacjonizmu w teoriach utylitarystycznych i idei sumowania cierpie?, problemu s?abo?ci neutralnego utylitaryzmu objawiaj?cej si? w nierozpoznaniu niesymetryczno?ci cierpienia i przyjemno?ci, omawia ró?ne sposoby rozumienia kategorii interesu, ró?nice w konsekwencjach mi?dzy zabijaniem ludzi i zwierz?t oraz porusza problem statusu moralnego ró?nych gatunków zwierz?t.

Konferencje

Brak nadchodz?cych wydarze?