Pobierz artykuł:

Czy patriotyzm jest cnot??

Alasdair MacIntyre
Abstrakt

Celem artyku?u jest sformu?owanie w?a?ciwych kryteriów dla moralnej oceny  patriotyzmu. MacIntyre pokazuje, ?e ocena ta nie zale?y od kryteriów normatywnych lecz metaetycznych. Z punktu widzenia etyki liberalnej, która zak?ada obiektywno?? i bezstronno?? s?dów moralnych, patriotyzm jest na ogó? wyst?pkiem. Z kolei z punktu widzenia etyki partykularystycznej, która zak?ada, ?e ka?da moralno?? jest moralno?ci? okre?lonej wspólnoty lub tradycji, patriotyzm jest niew?tpliwie cnot?. Tak wi?c odpowied? na pytanie o rzeczywist? warto?? moraln? patriotyzmu zale?y od tego, który model moralno?ci uznamy za s?uszny.

Konferencje

Brak nadchodz?cych wydarze?