Aby móc doda? nowe wydarzenie, nale?y si? zalogowa?

"BLI?EJ PRAWDY" - MY?LISTWO

Opcje dla wydarzenia

Admini

Potwierdzeni goście

OczekujÄ…ce odpowiedzi

"BLI?EJ PRAWDY" - MY?LISTWO
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Sala kominkowa, Klub 13 Muz, Szczecin
Termin:
Od : czwartek, 07 paĹşdziernika 2010 18:30
Do : czwartek, 07 paĹşdziernika 2010 21:00
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

Tematem najbli?szego spotkania z cyklu "BLI?EJ PRAWDY" b?dzie my?listwo.

W sezonie 2005/2006 zabito w Polsce prawie 133 tysi?ce saren! To jest mniej wi?cej jedn? pi?t? ca?ej populacji. My?liwi zabijaj? tak?e Zaj?ce, Ba?anty, Kuropatwy,Kaczki, Lisy, Dziki, Jelenie, Muflony, Daniele i wiele innych zwierz?t.

„Ludzie nie zdaj? sobie sprawy z masowo?ci tych mordów, i z tego, ?e za ka?d? z tych milionów ?mierci kryje si? strach, cierpienie i agonia stworzenia, którego system nerwowy niewiele si? ró?ni od ludzkiego... Za ka?d? ?mierci? kryje si? ból – bo nie ma zabójstw „czystych”, to nie bajeczka dla grzecznych dzieci gdzie my?liwy robi

f, pif!”, a zaj?c pos?usznie robi „fajt” i ju? le?y i nic nie czuje.” Cytat z ksi??ki „Polowaneczko” Toma
/
>
atkowskiego. Zapraszamy na filmy, spotkanie z ksi??k? i do dysku

my?li
t />/>
>

PR
G
A

godz: 18:30

m dokumentalny Tytu?: „?owiectwo

polskich lasach” C

trwania: 25min. Narracj

Ksawery Jasi?ski Re?yser:

masz Ogrodowczyk
/
>
a: Paris Music Emocjonuj?cy film o ?owiectwie i polowaniach. Pokazuje autentycz

sceny z polowa?: na koz?a, jelenia, dzika i kaczki. Polowania odbywaj? si? na tle malo

czych pejza?y, a obrazowi towarzyszy pi?kna muzyka i

n
?
?o
i
c

. godz: 19:00

tkanie z ksi??k?

u?: „Polowaneczko” Au
/
>
Tomasz Matkowski Od Autora: Dlaczego akurat o tej dziedzinie sadyzmu napisa

? Bo j? znam. Jest wiele innych drastycznych praktyk uprawianych przez ludzko??,

g?aby powsta? ca?a seria ksi??ek, ka?da po?wi?cona innego rodzaju pod?o?ci: rzezio

krajach Trzeciego ?wiata, seryjnym zabójstwom, torturom zadawanym przes?uc

anemu przez policje wielu krajów, i tak dalej, lista jest d?uga, bardzo d?uga. By?a

to chyba najd?u?sza seria wydawnicza w historii edytorstwa. Zreszt? wiele takich ksi?

istnieje. Ja mog?em napisa? tylko o tym, co widzia?em na w?asne oczy. Tak si? z?o

o, ?e na w?asne oczy

i
?
m p
l
w
ecz
o. godz: 1
30
film
okume
aln
Tyt
?: „Sabota

Czas trwania: 12min. Autorzy: Luke
/
>
head, Chloe Trattles Film

b
t
?ac

y
iws
ich.
godz:

:45 film dokumentalny Tytu?: „An
al
ibera
ion – The

ie” Czas trwania: 20min. ww
/
>
imalliberationfront.com Animal Liberation Front (z ang.) – Front Wyzwolenia Zwi

?t – to ruch tworzony przez ludzi, których celem jest uwalnianie zwierz?t. Ide?

ocz?tkowa? Ronie Lee, który z 5 osobami za?o?y? – Band of Mercy – Paczka Mi?osi

zia w 1973 roku. Pierwsze akcje skierowane by?y przeciw my?liwym i p

a
i
m n

i

w Wlk. Brytanii. godz: 20:05 dyskusja o my?listwie

Położenie na mapie

Wczytywanie mapy...
Dodaj konferencj?Je?li posiadasz informacj? o konferencji zwi?zanej z etyk?, mo?esz doda? j? osobi?cie! Wystarczy najpierw si? zalogowa?, a nast?pnie klikn?? na obrazek "Dodaj konferencj?"

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektóre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.