Aby móc doda? nowe wydarzenie, nale?y si? zalogowa?

Sekcja Etyki zaprasza: PhILM: "WBREW REGU?OM" + DYSKUSJA

Opcje dla wydarzenia

Admini

Potwierdzeni goście

Sekcja Etyki zaprasza: PhILM: "WBREW REGU?OM" + DYSKUSJA
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
sala 030, Wydzia? Humanistyczny US, wst?p wolny
Termin:
Od : środa, 24 listopada 2010 20:30
Do : czwartek, 25 listopada 2010 00:00
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

Kolejnym filmem jaki obejrzymy na Dyskusyjnym Klubie Philmowym SE b?dzie film oparty na bestsellerze Johna Irvinga, "Wbrew regu?om" ("The Cider House Rules").

Krótki overview

USA, lata 40 XX wieku. Dwudziestoletni Homer (Tobey Maguire) od urodzenia mieszka w prowincjonalnym domu dziecka, prowadzonym przez dr Wilbura Larcha (Michael Caine), w?a?ciciela kliniki ginekologicznej. Przyje?dza tam ?o?nierz Wally (Paul Rudd) z narzeczon? Candy (Charlize Theron), która chce usun?? ci???. Nazajutrz Homer wyje?d?a razem z par?. Niebawem przekonuje si?, ?e jego wyobra?enia o ?wiecie by?y inne.Spotkania DKPh SE ma

odbywa? si? co miesi?c. O tematyce kolejnych spotka? decyduj? studen

ucz?szczaj?cy na spotkania. Zach?cam do tego, aby dzieli? si? ze m

pomys?ami na kolejne spotkania i propozycjami kolejnych fil

podejmuj?cych problemy etyczn

>
Spotkania DKPh

maj? charakter spotka? „Sokrates Cafe” (wi?cej o „S.C.” w Inter

ie). Zaproszeni s? na nie wszyscy – nawet ci, którzy nie studiuj?

ozofii lub kierunków pokrewnych. Dla nas licz? si? „?ywe my?li

intuicje etyczne, które w dalszym toku rozwa?a? na spotkani

adzamy na „szkielecie” etyki akademickiej ukazuj?c fakt, ?e cz

etyk? mamy zakorzenion?, ale te?, ?e cz?sto etyka jest zupe?nie sprz

a z naszymi intuicjami.
Dodaj konferencj?Je?li posiadasz informacj? o konferencji zwi?zanej z etyk?, mo?esz doda? j? osobi?cie! Wystarczy najpierw si? zalogowa?, a nast?pnie klikn?? na obrazek "Dodaj konferencj?"

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektóre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.