Aby móc doda? nowe wydarzenie, nale?y si? zalogowa?

Pewno?? - idea? czy iluzja?

Opcje dla wydarzenia

Admini

Potwierdzeni goście

Pewno?? - idea? czy iluzja?
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Lublin
Termin:
Od : czwartek, 12 maja 2011 20:30
Do : sobota, 14 maja 2011 20:30
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

http://fleck.umcs.lublin.pl/wydarzenia.konferencja2011.abstrakty.htm

Manifest konferencji

Na samym pocz?tku XX w. Edmund HUSSERL podj?? prób? o?ywienia kartezjanizmu jako filozoficznego programu poszukiwania wiedzy pewnej. W latach 1940-ch Martin HEIDEGGER uzna? poszukiwanie pewno?ci za zgubny dla cz?owieka sposób bycia, owocuj?cy technik? jako najbardziej skrajn? i niebezpieczn? konsekwencj? nowo?ytnej metafizyki. Po II wojnie ?wiatowej wielcy hermeneuci, Hans-Georg GADAMER i Paul RICOEUR, zdetronizowali pewno?? jako poznawczy idea?, podkre?laj?c epistemologiczny walor wielopostaciowo?ci prezentacji sensu. Wraz z zerwaniem z obrazem intelektu jako lustra rzeczywisto?ci oraz u?mierceniem mitu referencyjno?ci j?zyka – czego w postaci radykalnej dokonali w latach 1960-ch i 1970-ch zw?aszcza Jacques DERRIDA i Gilles DELEUZE – poj?cie pewno?ci utraci?o wszelki "pozytywny" zwi?zek z ludzkim my?leniem. Wspar? ich w latach 1980-ch Richard RORTY, ze swym obrazem liberalnej ironistki, która pojmuje, ?e prawda nie jest odkrywana, ale spo?ecznie wytwarzana – i zgodnie z wezwaniami Johna DEWEYA dzia?a na rzecz zmniejszenia ludzkich cierpie? wyrzekaj?c si? poszukiwania jakichkolwiek trwa?ych podstaw tego, co

>
i. Równolegle rozpad idea?u pewno?ci dokonywa? si? w filozofii analitycznej i filozofii nauki. George Edward MOORE szuka? jej w s?dach Zdrowego Rozs?dku, Bertrand RUSSELL w logice i matematyce, wcze?ni empiry?ci logiczni w niezawodno?ci wnioskowa? logicznych i w prostych opisach faktów danych we wra?eniach. Od Traktatu Ludwiga WITTGENSTEINA uznano, ?e cen? za pewno?? twierdze? logicznych i matematycznych jest ich bezsensowno??: to, ?e nie zawieraj? ?adnej wiedzy o ?wiecie. W 1935 Ludwik FLECK og?osi? ksi??k? m.in. o tym, ?e fakty nie s? dane: aby co? zobaczy?, trzeba si? wcze?niej czego? nauczy?, a ?e to poznawcze a priori jest stopniowo wytwarzane przez kolektyw my?lowy, to fakty powstaj? i rozwijaj? si?. Tezy Flecka pozosta?y niezauwa?one do czasu, gdy w 1962 powtórzy? je – w zubo?onej postaci – Thomas KUHN. W tym czasie dokonywa?a si? w analitycznym my?leniu rewolucja wywo?ana po?miertn? publikacj? Docieka? filozoficznych, a potem uwag O pewno?ci pó?nego WITTGENSTEINA, gdzie programy poszukiwania trwa?ych podstaw wiedzy rozpoznane zostaj? jako przejawy op?tania naszych umys?ów przez z?udze

>
j?zykowe. Tak wi?c najwa?niejsi filozofowie Zachodu ostatnich 80 lat uznawali – stale radykalizuj?c swoje w tym wzgl?dzie stanowisko – pewno?? za szkodliwe b?d? chorobliwe z?udzenie. Jednak je?li mieli racj?, to nie mo?na mie? pewno?ci, ?e pewno?? usuni?to z rynku idei raz na zawsze. Zapytajmy wi

>
az jeszcze: Czy i na jakiej podstawie mo?emy by

czego? pewni? Po co nam pewno??? Czy uzyskawszy j? wi?cej by?my zyskal

ni? stracili? Jak wyja?ni? wci?? odradzaj?ce si? d??enie do pewno?ci? Czy wyja?nienie to powinno mie? charakter racjonalny, czy

ocjologiczny? T? list? pyta? mo?na mno?y?. Tak czy inaczej, je?li zagadnienie pewno?ci Ci? nurtuje, je?li chcesz co? na ten temat powiedzie?, wyg?aszaj?c referat b?d? uczestnicz?c w dyskusji, a mo?e tylko pos?ucha? tego, co inni maj? do powiedzenia, to zapraszamy

>
onferencj?. Katarzyna

rczy?ska-Sady Wojciech Sady
Dodaj konferencj?Je?li posiadasz informacj? o konferencji zwi?zanej z etyk?, mo?esz doda? j? osobi?cie! Wystarczy najpierw si? zalogowa?, a nast?pnie klikn?? na obrazek "Dodaj konferencj?"

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektóre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.