Aby móc doda? nowe wydarzenie, nale?y si? zalogowa?

INSPIRACJE CHRZE?CIJA?SKIE W ETYCE DEONTOLOGICZNE PODSTAWY WI?ZI MI?DZYLUDZKICH

Opcje dla wydarzenia

Admini

Potwierdzeni goście

INSPIRACJE CHRZE?CIJA?SKIE W ETYCE DEONTOLOGICZNE PODSTAWY WI?ZI MI?DZYLUDZKICH
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Warszawa
Termin:
Od : poniedziałek, 19 marca 2012 10:00
Do : poniedziałek, 19 marca 2012 18:00
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

IV Ogólnopolskim Konwersatorium z cyklu: STYCZE? – ?LIPKO –TISCHNER. INSPIRACJE CHRZE?CIJA?SKIE W ETYCE DEONTOLOGICZNE PODSTAWY WI?ZI MI?DZYLUDZK

>
Organizat

: Uniwersytet Kardyna?a Stefana Wyszyoskiego w Warsza

e WYDZIA? FILOZOFII CHRZE?CIJA?SK

J INSTYTUT FILOZO

I Sekcja Et

i 01-938 Warszawa ul. Wóycickiego

>
Spotkanie b?dzie kontynuacj? refleksji nad modelami etyki opracowanymi przez Tadeusza Stycznia, Tadeusza ?lipko i Józefa Tischnera. Obecnie chcieliby?my si? zastanowid nad deontologicznymi podstawami wi?zi mi?dzyludzkich proponowanymi przez tych trzech filo
/
>
. Zg?oszenia tematów wraz z krótkim abstraktem prosimy przesy?a? na adres mailowy k.dominik@uksw.edu.pl do 15.02
/
>
r. Przewidziane s? wyst?pienia 20-to minutowe. Dla osób zainteresowanych istnieje mo?liwo?d rezerwacji noclegu.
Dodaj konferencj?Je?li posiadasz informacj? o konferencji zwi?zanej z etyk?, mo?esz doda? j? osobi?cie! Wystarczy najpierw si? zalogowa?, a nast?pnie klikn?? na obrazek "Dodaj konferencj?"

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektóre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.