Pobierz artykuł:

Przeludnienie a jako?? ?ycia Polecamy!

Derek Parfit
Abstrakt

W tym artykule Derek Parfit, jeden z wybitniejszych wspó?czesnych filozofów anglosaskich, stara si? odpowiedzie? na pytanie, czy dopuszczalne jest istnienie zbyt wielu ludzi oraz tym samym odpowiedzie? na pytanie, ilu ludzi powinno istnie?. W typowej dla siebie manierze filozoficznej Parfit stara si? przeanalizowa? potoczne intuicje i podda? je w wielu przypadkach druzgoc?cej krytyce. Która sytuacja z utylitarystycznego punktu widzenia wydaje si? lepsza? ?wiat, w którym ?yje ogromna ilo?? ludzi, w sytuacji, w której ich ?ycie jest ledwo warte prze?ycia, czy ?wiat, w którym ?yj? tylko nieliczni, ale na bardzo wysokim poziomie? A mo?e najbardziej rozs?dn? propozycj? wydaje si? wypo?rodkowanie tych dwóch skrajnych stanowisk? Szczegó?owa analiza tych przypadków oraz odpowiedzi na te pytania mog? si? wyda? zaskakuj?ce.

Konferencje

Brak nadchodz?cych wydarze?