TENDENCYJNE MEDIA a protest przeciwko budowie fermy futrzarskiej

Dodane przez w w Zwierz?ta

foto0226 lipca na Placu Wolno?ci w Nowogardzie Szczeci?ska Inicjatywa Wega?ska zorganizowa?a protest przeciwko budowie fermy norek w gminie Nowogard. Na miejscu protestu pojawi?a si? TVG (Telewizja Goleniów), której relacja z ca?ego wydarzenia jest nie tylko wielkim zaskoczeniem dla organizatorów, uczestników, ale tak?e dla osób wspieraj?cych SZIW, oraz ka?dego, dla kogo niezale?no?? i obiektywno?? mediów (nawet ma?ej lokalnej telewizji) ma cho?by niewielkie znaczenie. Krótki, lecz niezwykle tendencyjny materia? mo?na zobaczy? na stronie telewizji goleniowskiej (w prawym górnym rogu).

 

Oczywi?cie na wst?pie warto wspomnie? o tym, ?e Szczeci?ska Inicjatywa Wega?ska wielokrotnie pisa?a do TVG w sprawie budowy fermy norek (równie? z uwagi na to, ?e mieszka?cy pobliskich wsi: S?polnica, Ostrzyca i Korytowo, w pobli?u których planuje si? budow? fermy, zg?aszali protesty w tej sprawie).

Nawet w protokole Rady Miejskiej w Nowogardzie z dn. 26.04.2011 na str. 3 stwierdza si?:

„Radny M. Krzywania stwierdzi?, ?e z?o?y? wcze?niej w imieniu Klubu Radnych Prawicy pisemny wniosek o dodanie do porz?dku obrad pkt. 9 w brzmieniu: „Przyj?cie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie lokalizacji fermy norek w obr?bie wsi Ostrzyca" – odczyta? jego tre?? i go podtrzyma? (tre?? wniosku stanowi za??cznik do protoko?u). Radny poinformowa?, ?e wraz z kilkoma innymi radnymi (przedstawicielami wszystkich Klubów Radnych) uczestniczy? 7 kwietnia br. w spotkaniu na ten temat, które mia?o miejsce w Ostrzycy. Stwierdzi?, ?e ze spotkania tego wynika?o w sposób jasny i oczywisty, ?e mieszka?cy s? przeciwni tej inwestycji. Doda?, ?e pok?osiem tego spotkania by? ww. wniosek. Przewodnicz?cy Rady potwierdzi?, ?e wp?yn?? taki wniosek, ale ze wzgl?dów formalnych musi on by? zg?oszony na sesji. Poinformowa? o protestach jakie wp?yn??y od mieszka?ców wsi S?polnica oraz wsi Korytowo gm. Maszewo przeciwko budowie fermy norek. Tre?? protestów stanowi za??cznik do protoko?u."

?ród?o: bip.nowogard.pl/unzip/3958.dhtml

SZIW w odpowiedzi na listy do Telewizji Goleniów otrzyma?a maile m.in. podpisane imieniem i nazwiskiem operatora TVG pana Marka Jakubowskiego, w których wspomina on m.in.:

„Dnia 28-04-2011 o godz. 13:04 redakcja napisa?(a):
witam
norka ameryka?ska nie stanowi ?adnego zagro?enia na wolno?ci,gdy? bia?a norka jest niewidoma i jasna wi?c jest ?atwym ?upem dlazwierzyny, a pozosta?e po ucieczce nie prze?yj? za d?ugo. skóryludzie nosz? od tysi?cy lat i s? bardziej ekologiczne ni? ich sztuczneodpowiedniki.
Marek Jakubowski"

Kiedy przedstawiciel SZIW odpisa? informuj?c o tym, ?e norki nie s? ?lepe, a ich ucieczki na wolno?? stanowi? spore zagro?enie dla ekosystemu, otrzyma? odpowied?, tym razem nie podpisan?:

„biala jest slepa informacje mam gdyz produkuje klatki dla zwierzat, a przy okazji hodowca szynszyli i koleguje sie z wieloma producentami norek. moze czepcie hodowcow drobiu, swin, kaczek i samych siebie."

Pragn? zauwa?y?, ?e nie by? to pierwszy protest w tej sprawie. 14 maja 2011r. w Szczecinie na Pl. Grunwaldzkim aktywi?ci SZIW przez pó?tora godziny, w milczeniu, przy brzmieniach gitary akustycznej (wspania?ych artystów z ameryka?skiej grupy xTrue Naturex) prezentowali zdj?cia zwierz?t z ferm futrzarskich oraz rozdawali ulotki.

Relacja z protestu:

(Na filmie pokazane zosta?y warunki przetrzymywania zwierz?t, które TVG uznaje za komfortowe).

DLACZEGO fermy norek to problem niezwykle istotny z punktu widzenia etyki?

W województwie zachodniopomorskim znajduj? si? najwi?ksze fermy norek w kraju, licz?ce nawet do 100 tysi?cy zwierz?t! W ka?dej z takich ferm, w ciasnych klatkach, poddawane ogromnemu stresowi, chorobom, cierpieniu, przez kilka miesi?cy przebywaj? zupe?nie pozbawione naturalnych warunków do ?ycia, zwierz?ta. Cz?sto rani? si? o kraty, a przez choroby psychiczne, wywo?ane brakiem przestrzeni i stresem, dokonuj? aktów kanibalizmu. To wszystko po to, aby otrzyma? materia? futra (na jedno przeci?tnej wielko?ci zabija si? ok. 55 norek.) Trudno sobie wyobrazi? argument etyczny, który usprawiedliwi?by tak? ilo?? bólu, cierpienia, a? w ko?cu ?mier?, po to tylko, by zosta?a zaspokojona tak trywialna modowa potrzeba.

W Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii i Szwajcarii wprowadzono ca?kowity zakaz hodowli norek. Takie prawo uchwalono ze wzgl?du na ochron? ?rodowiska i humanitarne traktowanie zwierz?t. Do tej listy chce do??czy? równie? Polska, a przynajmniej 224 736 osoby, które podpisa?y nowy projekt Ustawy o Ochronie Zwierz?t stworzony przez Koalicj? dla Zwierz?t ( http://www.koalicja.org.pl/), w której Art.21 pkt. 3 mówi:

„Zabrania si? chowu zwierz?t futerkowych w celu pozyskiwania futer."

(Projekt ustawy do pobrania w ca?o?ci: http://www.koalicja.org.pl/projekt_ustawy.pdf)

Oczywi?cie nie bez znaczenia s? równie? argumenty ekologiczne zwi?zane s? z mo?liwo?ci? ska?enia wód gruntowych (sk?adowanie obornika na takich fermach odbywa si? w sposób bardzo prymitywny, przy u?yciu folii i ?wiru, co cz?sto powoduje po prostu przeciek gnojownicy do wód gruntowych). W Polsce kontrole takich ferm odbywaj? si? bardzo rzadko, a te przeprowadzone przez G?ówny Inspektorat Ochrony ?rodowiska wykazuj? wiele nieprawid?owo?ci zwi?zanych z odprowadzaniem ?cieków, sk?adowaniem odpadów czy ucieczek norek. Do tego dochodzi równie? emisja amoniaku i siarkowodoru, szkodliwego dla ?rodowiska oraz zdrowia cz?owieka.

Ucieczki norek, które s? nagminne (stwierdzane w raportach lub zg?aszane przez mieszka?ców z okolic ferm), zagra?aj? lokalnej przyrodzie. Norka ameryka?ska jest drapie?nikiem poluj?cym na ?redniej wielko?ci kr?gowce, w tym przede wszystkim ptaki,p?azy i ryby. Jej oddzia?ywanie na inne populacje jest bardzo du?e, ??cznie z ca?kowit? eliminacj? gatunków szczególnie wra?liwych.

Wzgl?dy estetyczne s? najbardziej znane, gdy? straszny odór wydobywaj?cy si? z hodowli ogromnie przeszkadza mieszka?com i jest czynnikiem wielu protestów w ca?ym kraju.

Relacja Telewizji Goleniów

Teraz pokrótce odnios? si? do materia?u TVG, aby wyja?ni? o jakie dok?adnie niejasno?ci i przek?amania mi chodzi:

„Wi?kszo?? osób nie ma nic przeciwko tej inwestycji, gdy? nie widz? w tym braku etyki"

– oczywi?cie osoba wypowiadaj?ca si? w materiale u?ywa okre?lenia bardzo nie?cis?ego, a tym samym bezpiecznego. Jak jednak wskaza?am ponad 200 tys. obywateli Polski, którzy podpisali si? pod nowym projektem Ustawy o Ochronie Zwierz?t mog?oby si? z tym stwierdzeniem nie zgodzi?.

„Przeciwnicy, których by?a garstka raczej nie popierali inicjatywy ze wzgl?dów ideowych, a raczej chodzi?o o czyst? ludzk? zazdro??, gdy? zarzucano w?a?cicielom ferm posiadanie dóbr materialnych, kiedy ludzie g?oduj?"

– SZIW, jak z samej nazwy wynika jest przeciwna zabijaniu zwierz?t z jakichkolwiek wzgl?dów konsumpcyjnych, ale ju? przede wszystkim dla tak trywialnej potrzeby jak? jest ch?? noszenia futra przez osoby zamo?ne. Miliony ludzi na ca?ym ?wiecie, którzy sprzeciwiaj? si? hodowli zwierz?t futerkowych post?puj? tak nie z uwagi na zazdro??, czy ideologie, ale po prostu uwa?aj?, ?e zabijanie zwierz?t na futra jest to post?powanie skrajnie nieetyczne (nie s?u?y zaspokojeniu podstawowej potrzeby, ale kaprysu).

„W sumie gdyby sz?o o idee protestuj?cy na znak solidarno?ci nie nosiliby skórzanych pasków do zegarków ani butów"

trzeba ustali? tutaj kwesti? fundamentaln?. Otó? weganie nie tylko nie spo?ywaj? ?adnych sk?adników odzwierz?cych, ale tak?e nie u?ywaj? ?adnych przedmiotów wykonanych ze skór, we?ny, futra i innych produktów odzwierz?cych. Natomiast cz?sto nosz? obuwie z imitacji skóry, jak? jest np. skaj i inne sztuczne materia?y nieprzemakalne.

Pozostawi? bez komentarza kwesti? przebywania uczestników protestu na fermie norek, gdy? nie jest to w ogóle istotne dla sedna problemu, w którym najistotniejsze nie s? warunki hodowli, ale samo zabijanie zwierz?t w celu przerabiania ich cia? na futra.

„My mamy nadziej?, ?e burmistrz Nowogardu podejmie rozs?dn? decyzj?..."

– ta wypowied? nie dziwi, skoro cz?onkowie TVG s? uwik?ani w hodowl? norek (jak wynika z nades?anego nam maila) i jest zarazem ogromn? ignorancj? wobec licznych skarg pisanych przez mieszka?ców.

CO MO?NA ZROBI??

Przede wszystkich namawiam do kierowania swoich opinii na temat zamieszczonego przez TVG materia?u na ich adres mailowy: redakcja@tvgoleniow.pl (mo?e chwilowo nie dzia?a?), lidia@tvgoleniow.pl, jac.pan@go2.pl.
Warto te? o swoim niezadowoleniu powiadomi? Burmistrza Gminy Nowogard - Roberta Czapl?: burmistrz@nowogard.pl oraz Wydzia? Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony ?rodowiska (GKMiO?) kierownik - Tadeusz Fiejdasz: tfiejdasz@nowogard.pl. Warto te? pisa? do lokalnych mediów: redakcja@wNowogardzie.pl, mmszczecin@mediaregionalne.pl, mariusz.parkitny@mediaregionalne.pl, gazeta@gazetagoleniowska.com oraz ?ledzi? losy Ustawy o Ochronie Zwierz?t, która ca?y proceder by? mo?e zako?czy raz na zawsze i nie pozostawi decyzji w r?kach burmistrza i lokalnych polityków: http://www.koalicja.org.pl/

Aktualnie zajmuje si? tematem moralnego statusu zwierz?t w Zak?adzie Etyki Uniwersytetu Szczeci?skiego. Od czasu do czasu publikuj? artyku?y popularnonaukowe zwi?zane z tematyk? mojej pracy oraz prowadz? wyk?ady o prawach i interesach zwierz?t pozaludzkich.
Spodobał Ci się artykuł? Subskrybuj biuletyn i podziel się z innymi!
URL Trackback dla tego wpisu na blogu

Komentarze

 • Gość
  xavi czwartek, 28 lipca 2011

  klamstwo

  Tendencjne nie: oszustwo. Za falszywa informacja pewnie istnieje kara, TVGoleniow powinni trafic do Sadu.

 • Urszula Zarosa
  Urszula Zarosa piÄ…tek, 29 lipca 2011

  http://weganizm.blox.pl

  Na moj? pro?b? artyku? zosta? zamieszczony na blogu promuj?cym weganizm, a mam równie? nadziej?, ?e wkrótce pojawi si? na innych stronach, chocia?by w postaci linku. Warto moim zdaniem t? spraw? rozpowszechni? i dzia?a? - pisz?c maile do redakcji, mediów i w?adz.
  Tekst na blogu:
  http://weganizm.blox.pl/2011/07/Tendencyjne-media-a-protest-przeciwko-budowie.html" rel="nofollow">http://weganizm.blox.pl/2011/07/Tendencyjne-media-a-protest-przeciwko-budowie.html

 • Urszula Zarosa
  Urszula Zarosa piÄ…tek, 29 lipca 2011

  http://www.blog.viva.org.pl

 • Urszula Zarosa
  Urszula Zarosa poniedziałek, 01 sierpnia 2011

  Telewizja Goleniów nadal k?amie

  Poruszany przeze mnie temat podj?? Kurier Szczeci?ski, na ko?cu artyku?u znajduje si? wypowied? TVG: http://www.24kurier.pl/W-Kurierze/Mieszkancy-chca-fermy" rel="nofollow">http://www.24kurier.pl/W-Kurierze/Mieszkancy-chca-fermy-
  Zach?cam do lektury!

 • Gość
  Micha? Mo?cicki wtorek, 09 sierpnia 2011

  Tendencyjno?? krytyki

  TVG: „Wi?kszo?? osób nie ma nic przeciwko tej inwestycji, gdy? nie widz? w tym braku etyki".

  U.Z.: "Jak jednak wskaza?am ponad 200 tys. obywateli Polski, którzy podpisali si? pod nowym projektem Ustawy o Ochronie Zwierz?t mog?oby si? z tym stwierdzeniem nie zgodzi?."

  Z jakim stwierdzeniem owe 200 tys. osób mia?oby si? nie zgodzi?? Czy z tym, ?e wi?kszo?? mieszka?ców Nowogardu nie ma nic przeciwko fermie norek? Czy mo?e z tym, ?e wi?kszo?? Polaków uprawnionych do g?osowania (w sumie ok. 30,5 mln) nie jest zainteresowana losami norek w fermach hodowlanych? Jako ?e z kontekstu wynika jasno, ?e we wszystkich swych wypowiedziach dziennikarka odnosi si? do mieszka?ców Nowogardu, poniewa? g?ównym przedmiotem jej zainteresowania jest recepcja protestu w?ród Nowogardzian, nie s?dz?, ?eby owe 200 tys. mia?o sugerowa? fa?szywo?? cytowanej wy?ej wypowiedzi dziennikarki TVG. Co wi?cej, gdyby nawet mia?a ona na my?li wszystkich Polaków, ponownie wypowiedziane przez ni? zdanie wydaje si? bli?sze prawdy ni? wypowied? Autorki. Faktem bowiem jest, ?e 200 tys. to mniejszo?? na tle 30,3 mln osób.

  TVG: „Przeciwnicy, których by?a garstka raczej nie popierali inicjatywy ze wzgl?dów ideowych, a raczej chodzi?o o czyst? ludzk? zazdro??, gdy? zarzucano w?a?cicielom ferm posiadanie dóbr materialnych, kiedy ludzie g?oduj?".

  U.Z.: "SZIW, jak z samej nazwy wynika jest przeciwna zabijaniu zwierz?t z jakichkolwiek wzgl?dów konsumpcyjnych, ale ju? przede wszystkim dla tak trywialnej potrzeby jak? jest ch?? noszenia futra przez osoby zamo?ne."

  Autorka po raz kolejny ignoruje fakt, ?e dziennikarka mówi o recepcji protestu w?ród mieszka?ców Nowogardu i opisuje motywy, które pchaj? Nowogardzian do protestowania. Ci??ko oceni?, czy wszyscy Nowogardzianie popieraj?cy protest podzielali pogl?dy starszego Pana, którego wypowied? rozpoczyna si? w 1:06. Poza wst?pnymi i fa?szywymi uwagami o tym, jak rzeczy si? maj? w zachodniej Europie, mówi on o tym, ?e skóry i futra u?ywane s? przez bogatych "takich jak ten tutaj", co przypuszczalnie odnosi si? do w?a?ciciela fermy norek. Ci??ko uzna? tak? wypowied? za rzeczowy argument, nie mo?na si? wi?c dziwi?, ?e dziennikarka mówi o ludzkiej zazdro?ci. Je?li zatem dziennikarka odnosi?a si? do popieraj?cych protest Nowogardzian, motywy dzia?alno?ci SZIW s? tutaj kompletnie nieistotne.

  Gdyby Autorka wci?? mia?a w?tpliwo?ci, kto jest przedmiotem zainteresowania dziennikarki TVG, zach?cam do zwrócenia uwagi na to, ?e naturalnym jest odczytanie wypowiedzi "Aktywi?ci przez oko?o 2 godziny rozdawali ulotki. Zainteresowanie protestem by?o znikome. Wi?kszo?? osób nie ma nic przeciwko tej inwestycji..." jako mówi?cej o Nowogardzianach, a nie o 200tys. popieraj?cych zakaz budowania ferm norek, czy o aktywistach SZIW.

  Co do kwestii, butów, pasków itp. - zgoda.

  Na koniec dodam, ?e sam jestem przeciwnikiem ferm norek, ale te? nie jest mi oboj?tna tendencyjna krytyka relacji tendencyjnych (?) mediów.

 • Gość
  ?ukasz Musia? sobota, 13 sierpnia 2011

  tendencyjne media

  Materia? Telewizji Goleniów dotycz?cy protestu i planów budowy fermy norek jest nie tylko tendencyjny (stronniczy, nieobiektywny), ale równie? k?amliwy i ?amie zasady etyki dziennikarskiej - etyki mediów.

  Dziennikarze tworz?cy t? relacj? oraz Telewizja Goleniów, która ten materia? opublikowa?a nie kieruj? si? zasad? dobra wspólnego oraz naruszaj? prawo cz?owieka do obiektywnych informacji (do prawdy).

  Sk?d Pani Redaktor wie, ?e wi?kszo?? osób nie ma nic przeciwko tej inwestycji? Nie zosta? przeprowadzony ?aden sonda?.. mieszka?cy wsi z?o?yli pono? 100 podpisów do Burmistrza. Jest to wielkie nadu?ycie - a nawet k?amstwo!

  Sk?d Pani dziennikarka wie cokolwiek na temat tego protestu? - Z tego co wiem nie by?o Jej tam na miejscu. Osoby, które popiera?y nasz protest i by?y na miejscu - du?o mówi?y o kwestiach ekologicznych, o ochronie przyrody, o zabijaniu zwierz?t, a nie tylko o bogaceniu si? hodowców norek, ale nie ma co si? dziwi? skoro ludzie zarabiaj? po 1000z?, a futra np. z szynszyli sprzedaje si? po 20 tysi?cy z?otych.

  Je?eli Pan Micha? Mo?cicki uwa?a, ?e owy materia? telewizji nie by? tendencyjny to jest w wielkim b??dzie.

  Materia? ten zosta? wys?any do Rady Etyki Mediów, bo ludziom nale?y si? prawda i obiektywna relacja ze strony mediów.

 • Gość
  Micha? Mo?cicki czwartek, 18 sierpnia 2011

  Czy powiedzia?em cokolwiek na temat nietendencyjno?ci tego materia?u?

  Twierdzi?em jedynie, ?e krytyka Autorki nijak ma si? do tez wyg?aszanych w tym materiale filmowym, poniewa? zawsze polega ona na zmienianiu przedmiotu, o którym si? mówi. Zamiast mówi? o mieszka?cach Nowogardu, albo mówi si? o spo?ecze?stwie Polaków, albo SZIW. Krytyka mia?aby sens, gdyby Autorka wykaza?a, ?e wi?kszo?? Nowogardzian uwa?a hodowl? norek za nieetyczn? oraz, ?e racjami, dla których protestuj? Nowogardznie, nie s? zazdro?? itp. Niestety, Autorka tego nie uczyni?a, poniewa? nie mówi?a w ogóle o Nowogardzianach.

  Co do tendencyjno?ci pokazanego materia?u, nie mam wiedzy na temat spo?eczno?ci mieszka?ców Nowogargu, wi?c nie mog? oceni? tego materia?u pod tym wzgl?dem, niestety Autorka takiej wiedzy równie? nie dostarcza (st?d znak zapytania wyra?eniem "tenedencyjne" w ostatnim zdaniu). Prosz? czyta? uwa?nie wypowiedzi i nie wyprowadza? z nich konsekwencji, których one nie maj?.

 • Gość
  Tom środa, 08 lutego 2012

  Nie wierz?

  Totalny brak profesjonalizmu. Nie polecam

 • Najpierw zaloguj siÄ™ a potem wyĹ›lij komentarz
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Plakat promuj?cy lekcje etyki w szkole

Plakat promuj?cy lekcje etyki w szkoleOpis: Plakat do pobrania w pliku pdf, który promuje lekcje etyki w szkole. Gor?co zach?camy do wydrukowania i rozwieszenia w Waszych Szko?ach. Plakat powsta? jako rezultat ?cis?ej wspó?pracy mi?dzy trzema portalami: http://etykapraktyczna.pl , http://etykawszkole.pl ...

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.