Konferencja - "Takie jak my?"

Dodane przez w w Konferencje

Mamy ogromn? przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa do Szczecina na ogólnopolsk? konferencj? interdyscyplinarn? Takie jak my?, która odb?dzie si? w dniach 28-30 wrze?nia 2012r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczeci?skiego.

Tematyka konferencji:

Przez wiele wieków zwierz?tom odmawiano zdolno?ci do ?wiadomego odczuwania bólu, rozumno?ci, czy samo?wiadomo?ci. W ?wietle najnowszych odkry? naukowych dalsze podtrzymywanie paradygmatu o zwierz?ciu-maszynie jest nie do zaakceptowania. Nieustanne zmiany wprowadzane w prawie (zakaz importu foczych futer do UE, zakaz tuczu g?si na foie grass w Polsce, zakaz testowania kosmetyków na zwierz?tach w krajach UE, ograniczanie hodowli klatkowej kur) u?wiadamiaj? nam jak szybko ewoluuje stosunek ludzko?ci do nie b?d?cych lud?mi zwierz?t. W czasie minionych dwudziestu lat mogli?my w Polsce zaobserwowa? galopuj?cy rozwój organizacji dzia?aj?cych na rzecz praw, interesów i obrony zwierz?t. W etyce pojawiaj? si? coraz liczniejsze dyskusje dotycz?ce statusu moralnego, podmiotowo?ci i naszych obowi?zków wzgl?dem innych gatunków. Coraz wi?cej grup politycznych w swoich programach zaczyna odnosi? si? do konieczno?ci reform ustaw i przepisów zwi?zanych z wykorzystywaniem i ochron? zwierz?t. Obecnie trudno wyobrazi? sobie uczestnictwo w najnowszych polemikach naukowych z zakresu biologii, medycyny, etologii, etyki, szeroko poj?tej humanistyki, a nawet sztuki, bez dok?adnego przyjrzenia si? mo?liwo?ciom poznawczym zwierz?t oraz ich statusowi moralnemu.

Celem konferencji jest zgromadzenie specjalistów z ró?nych dziedzin nauki w celu podj?cia dyskusji nad zagadnieniami dotycz?cymi kompetencji poznawczych, ?wiadomo?ci oraz statusu moralnego i prawnego zwierz?t.
Problematyka konferencji obejmuje szeroki zakres tematów:

1) Relacja cz?owiek - zwierz?: proces socjalizacji, rola w ?yciu cz?owieka, postrzeganie we wspó?czesnej filozofii i kulturze (zwierz?ta w filmie, literaturze, sztuce, mediach), przyja?? mi?dzy gatunkami, zwierz?ta w pornografii, przemoc wobec zwierz?t a przemoc wobec ludzi, zwierz?ta w religii, wp?yw na zdrowie psychiczne i fizyczne cz?owieka (terapie z udzia?em zwierz?t), zwierz?ca symbolika.
2) Etyka praw i interesów zwierz?t: moralne znaczenie kognitywnych zdolno?ci zwierz?t, kryterium statusu moralnego, podmiotowo??, ?mier? i zabijanie, etyczne aspekty wykorzystywania zwierz?t (w przemy?le mi?snym, mlecznym, rozrywce, sztuce, medycynie, hodowlach hobbystycznych, sporcie, medycynie, pornografii, edukacji), post?powanie ze zwierz?tami (aborcja, sterylizacja, kastracja, eutanazja), autonomia i prawa zwierz?t, obowi?zki wzgl?dem istot pozaludzkich, szowinizm gatunkowy, stosunek do cia? zwierz?t (pochówek, kremacja), rola altruizmu w etyce praw i interesów zwierz?t.
3) Umys?y zwierz?t: ?wiadomo??, samo?wiadomo??, zdolno?ci komunikacyjne, zdolno?ci j?zykowe cz?owiekowatych, cierpienie, odczuwanie bólu, emocje.
4) Zwierz?ta i polityka: reprezentacja zwierz?t w polityce, rola zwierz?t w ruchach politycznych (feminizm, abolicjonizm), proces globalizacji a wymieranie gatunków, znaczenie przemys?u mi?snego w gospodarce a poszanowanie praw i interesów zwierz?t, g?ód ?wiatowy a przemys?owa hodowla zwierz?t.
5) Badania prowadzone na zwierz?tach: zalety i wady bada? z wykorzystaniem modeli zwierz?cych, badania genetyczne, klonowanie, znaczenie dotychczasowych bada? prowadzonych na zwierz?tach, rola komisji bioetycznych, rola zwierz?t we wspó?czesnym przemy?le kosmetycznym, wykorzystanie ssaków naczelnych w badaniach, wiwisekcja, psychologia eksperymentalna, metody alternatywne, badania in-vitro a in-vivo, wykorzystanie komórek odzwierz?cych w biotechnologii.
6) Etyka ?rodowiskowa: rola zwierz?t w ekosystemie, ochrona ?rodowiska, ochrona dzikich zwierz?t, zagro?enia dla ?rodowiska naturalnego p?yn?ce z hodowli zwierz?t (mi?so, nabia?, futra, akwakultury), zwierz?ta w ?rodowiskach degradowanych (eksploatacja z?ó?, wycinka lasów na pola uprawne i hodowlane, a sytuacja zwierz?t).
7) Dobrostan zwierz?t: warunki hodowli, zabijanie zwierz?t, ubój rytualny, przetrzymywanie zwierz?t wykorzystywanych w sporcie i rozrywce, transport zwierz?t, sterylizacja i kastracja, zwierz?ta domowe, zwierz?ta pracuj?ce, status zwierz?t w laboratorium.
8) Ochrona zwierz?t: prawne podstawy ochrony zwierz?t, ruch, dzia?ania i metody na rzecz prawnej i etycznej ochrony zwierz?t, rola sanktuariów, stowarzysze?, fundacji w ochronie zwierz?t, zmiana sposobu od?ywiania, a wyzwolenie zwierz?t.
9) Dietetyka: pozytywne i negatywne skutki stosowania diet bezmi?snych, rola weganizmu/wegetarianizmu w profilaktyce chorób, diety bezmi?sne a sport, rola weganizmu we wspó?czesnej etyce.
10) Etologia: zachowania zwierz?t, ich znaczenie dla teorii umys?u i etyki, obserwacja empatii i emocji, neurobiologiczne podstawy zachowa?, sk?onno?ci altruistyczne, zachowania komunikacyjne naczelnych oraz ssaków morskich.
11) Zwierz?ta w prawie: ustawy i normy prawne, okrucie?stwo wobec zwierz?t, podmiotowo?? i status zwierz?t w prawie polskim i mi?dzynarodowym, uprawnienia i rola komisji bioetycznych.
12) Zwierz?ta w edukacji: dobrostan zwierz?t a lekcje przyrody, metody i koncepcje prowadzenia zaj?? na temat etyki praw zwierz?t, wykorzystywanie modeli zwierz?cych na uniwersyteckich kierunkach biologicznych, najnowsze technologie a wykorzystanie modeli zwierz?cych w edukacji.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego organizatorzy zach?caj? do uczestnictwa przedstawicieli ró?nych dyscyplin naukowych – filozofów, antropologów, ekonomistów, politologów, socjologów, psychologów, lekarzy, etologów, biologów, dietetyków, nauczycieli, krytyków sztuki, pisarzy.
Planowany czas referatów: 30 min. + 15 min. na dyskusj?.

Terminy i wymogi zg?aszania abstraktów:

Termin rejestracji oraz zg?aszania abstraktów (1500-2500 znaków) mija 20 sierpnia 2012 roku. Informacja o zakwalifikowaniu abstraktu na konferencj? zostanie podana  do 30 sierpnia 2012r.

Op?ata konferencyjna:

Wysoko?? op?aty konferencyjnej dla prelegentów wynosi 30 z?.
Wy?ywienie: na terenie Wydzia?u Humanistycznego znajduj? si? sto?ówki, z których prelegenci b?d? mogli zamówi? posi?ki podczas przerwy na lunch (postaramy si? poprosi? o przygotowanie na czas konferencji opcji wega?skich).
Osoby b?d?ce tylko s?uchaczami nie musz? wnosi? ?adnych op?at.

Sposób rejestracji:

W celu wys?ania zg?oszenia referatu na konferencj? nale?y:
•   Zalogowa? si? na portalu Etyki Praktycznej.
•   Wype?ni? formularz zg?oszeniowy.
Osoby b?d?ce s?uchaczami, nie musz? rejestrowa? si? na stronie

Komitet organizacyjny konferencji:
EtykaPraktyczna.PL
Zak?ad Etyki Instytutu Filozofii US
Rada programowa konferencji:
dr hab. Miros?aw Rutkowski prof. US
dr Wac?aw Janikowski
dr Krzysztof Saja
Przewodnicz?ca:
mgr Milena Jakubiak
Sekretarze:
mgr Urszula Zarosa
mgr Marek Paw?owski
Kontakt z organizatorami: konferencja @ etykapraktyczna.pl

 

 

Aktualnie zajmuje si? tematem moralnego statusu zwierz?t w Zak?adzie Etyki Uniwersytetu Szczeci?skiego. Od czasu do czasu publikuj? artyku?y popularnonaukowe zwi?zane z tematyk? mojej pracy oraz prowadz? wyk?ady o prawach i interesach zwierz?t pozaludzkich.
Spodobał Ci się artykuł? Subskrybuj biuletyn i podziel się z innymi!

Komentarze

Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.