Ewa Rutkowska

Ewa Rutkowska

Nauczyciel - Bibliotekarz w niedalekiej przysz?o?ci nauczyciel etyki.

Dodane przez w w Etyka oglna
Ewa Rutkowska Zjawisko globalizacji a stanowiska etyki. Tempo rozwoju gospodarczego i technologicznego wsp?czesnego ?wiata, a szczeglnie przep?yw informacji za po?rednictwem wsp?czesnych mediw, powoduje nowe zjawiska w skali ju? nie mikro ?rodowisk spo?ecznych, etnicznych, pa?stwowych ale tak?e w skali ca?ego globu ziemskiego. Zjawiska te wi??? sie z rozwojem globalizacji ?wiata. Dochodzi wewn?trz tego procesu do nak?adania si? na siebie, bardzo zr?nicowanych w swoim nat??eniu, zjawisk przenikania tradycji kulturowych, zmiany polityki ekonomicznej, powstawania nowych tendencji polityki miedzypa?stwowej, zmiany relacji i...
Przeczytano: 9080

Dodane przez w w Zwierz?ta
Polecam poni?szy tekst do wykorzystania w pracy z m?odzie?? oraz jako przyczynek do dyskusji. ?mier? ptaka Autor tekstu: Emilian Stanew T?umaczenie: Andrzej Nowosad Zdarzy?o si? to, gdy polowali?my na s?onki. Usiedli?my przy drodze do wsi, ktrej ceglane ?ciany i cierniste ogrodzenia, skry?y si? w g?stych ga??ziach wierzb i gin??y w rubinowym ogniu jesiennego s?o?ca. W?a?nie chyli?o si? ku zachodowi.Pami?tasz te zachody s?o?ca? Ogl?dali?my je ka?dego wieczora, jak dr?a?y ognistym pi?knem na drugim kra?cu lasu, zupe?nie jakby s?o?ce z wielkiej beczki wylewa?o si? nad ?wiatem...
Przeczytano: 3340