Mariusz Rakoski

Mariusz Rakoski

Uniwersytet Szczeci?ski, Wydzia? Filologiczny, filologia polska spec. dziennikarska - 2009. Podyplomowe studia z pedagogiki oraz etyki. Degustator zdrowej filozofii (F. Nietzsche, S. Kierkegaard, Erich Fromm, K. Marks) oraz muzyki (Archive, IAMX, Noir Desir). Z zami?owania pogromca zaw??onych horyzontów intelektualnych (to grozi faszyzmem).

Dodane przez w w Samobójstwo
  My?l, ?e mamy si? zabi?, robi nam dobrze (Emil Cioran, „Z?y demiurg”) Jednym robi dobrze, drugim robi ?le – nawet bardzo ?le. Samobójstwo –  ?wiadomy i celowy czyn, którego celem jest odebranie sobie ?ycia (1)  – by?, jest i b?dzie konfliktem moralnym, na który patrzy si?, najcz??ciej, z góry. W dobie zaniku krytycznego my?lenia, wywy?szenia pragmatycznych i egoistycznych celów ?ycia oraz ?wiadomo?ci materialistycznej dobrowolne odebranie sobie ?ycia jest dowodem „s?abo?ci”, „niewydolno?ci spo?ecznej”, czasami „choroby psychicznej” oraz „szale?stwa”. Dla jeszcze...
Przeczytano: 11129

Dodane przez w w Inne
Ja walcz? o wolno?? – o przysz?o??, o Albo-Albo. Oto jest skarb, jaki zostawi? pragn? tym, których tu na ziemi kocham (Sřren Kierkegaard, Faz) Kto? musia? niegdy? po raz pierwszy powiedzie?, ?e ?ycie nie jest bajk?. Cz?sto powtarza „si?” ten utarty zwi?zek frazeologiczny, jak równie?: nikt nie mówi?, ?e b?dzie ?atwo. Odpowiednie rzeczy s?owo w tej kwestii da? jeden z najwybitniejszych (ale niekoniecznie, kto co/kogo lubi)  XIX-wiecznych filozofów i poeta romantyczny – Du?czyk Sřren Kierkegaard (1813-1855). Nazywany dzisiaj „wielkim samotnikiem...
Przeczytano: 9116

Singer - ?ycie które mo?esz ocali?

„Ostrzegamy: ta lektura mo?e by? niebezpieczna dla twojego pojmowania moralno?ci, mi?osierdzia i wyobra?enia o byciu dobrym. I w?a?nie dlatego powiniene? j? przeczyta?” (The Christian Science Monitor)

Oznaczone w: Peter Singer
Przeczytano: 11972

Dodane przez w w Religia

Nie róbcie ze mnie taniego demona. Ja b?d? po stronie porz?dku ludzkiego (i nawet po stronie Boga, cho? nie wierz?) a? do ko?ca moich dni; tak?e umieraj?c (Gombrowicz W., Dziennik 1957-1961)

Przeczytano: 6949