About Me

Podstawowe informacje

O mnie
Urodzi? si? w 1929 roku w Glasgow (Szkocja). Studiowa? teologi?, filozofi? oraz socjologi?. Profesor University of Notre Dame. Wyk?adowca Oxford University, Boston University, Brandeis University. Historyk idei, etyk, komunitarysta. Krytyk liberalizmu i sposobu my?lenia opartego na ideach O?wiecenia. W swoich pierwszych publikacjach d??y? do pogodzenia marksizmu z chrze?cija?stwem (Marxism and Christianity, London 1953). Prawdziw? popularno?? przynios?a mu ksi??ka „After Virtue” (Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralno?ci, Warszawa 1996), która da?a pocz?tek refleksji etycznej opartej na radykalnej krytyce nowo?ytnej filozofii moralnej.
P?e?
M??czyzna

Informacje kontaktowe

Miejscowo??
Notre Dame

Wykszta?cenie/Praca

Stopie? naukowy
Profesor
Nazwa uczelni
University of Notre Dame
Najwa?niejsze publikacje
W swoich pierwszych publikacjach d??y? do pogodzenia marksizmu z chrze?cija?stwem (Marxism and Christianity, London 1953). Prawdziw? popularno?? przynios?a mu ksi??ka „After Virtue” (Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralno?ci, Warszawa 1996), która da?a pocz?tek refleksji etycznej opartej na radykalnej krytyce nowo?ytnej filozofii moralnej. Tematowi temu po?wi?ci? kolejne prace: Whose Justice? Which Rationality?, London 1988 ( Czyja sprawiedliwo??? Jaka racjonalno???, Warszawa 2007), Three Rival Versions of Moral Enquiry, London 1990 oraz Dependent Rational Animals, La Salle 1999.

Friends

 • No friends yet
Alasdair MacIntyre
Alasdair MacIntyre
Konto utworzone przez redakcj?. (photo: Matt Cashore/Notre Dame)
8 years ago
 • Karma
 • Member since
 • Tuesday, 17 January 2012 20:51
 • Last online
 • 8 years ago
 • Profile views
 • 2145 views
 • Profile Type
 • Akademik

Moje recenzje w katalogu

Użytkownik nie napisał jeszcze recenzji

Moje wpisy w katalogu

Użytkownik nie umieścił jeszcze żadnych wpisów w katalogu

Moje komentarze

Brak komentarzy

Uczestnicz? w wydarzeniach

No events created or joined by the user yet.

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

 • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zków zawodowych...
 • MC Praca na "czarno".
 • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektóre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
 • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.