Members with Stopie? naukowy : profesor
Derek Parfit

Derek Parfit

Profil utworzony przez Redakcj?(Profile Created by Etyka Praktyczna)
0 friends Write Message
Alasdair MacIntyre

Alasdair MacIntyre

Konto utworzone przez redakcj?. (photo: Matt Cashore/Notre Dame)
0 friends Write Message

New on the groups table

Active Groups

No active groups.

Photos Comments

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektóre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.