Kategorie fimów (Odpowiedzialno?? przedsi?biorstwa)

Zobacz film
Oceniany 3
Druga cz??? wyst?pienia na temat mobbingu dr Snjezany Vasiljevic (Uniwersytet w Zagrzebiu) podczas konferencji pt. "Work & relations", ktra odby?a si? w Pradze w 2009 r. Wyk?ad dok?adnie omawia...
Zobacz film
Oceniany 3
Wyst?pienie na temat mobbingu dr Snjezany Vasiljevic (Uniwersytet w Zagrzebiu) podczas konferencji pt. "Work & relations", ktra odby?a si? w Pradze w 2009 r. Wyk?ad dok?adnie omawia definicj?,...
Zobacz film
Oceniany 3
Trzecia cz??? wyst?pienia na temat mobbingu dr Snjezany Vasiljevic (Uniwersytet w Zagrzebiu) podczas konferencji pt. "Work & relations", ktra odby?a si? w Pradze w 2009 r. Wyk?ad dok?adnie...
Zobacz film
Oceniany 3
Druga cz??? wyk?adu z serii "Poj?cie zarz?dzania i ewolucja idei zarz?dzania" (Concept of Management and Evolution of Management thought) pt. "Zarz?dzanie i spo?ecze?stwo: Odpowiedzialno?? spo?eczna...
Zobacz film
Oceniany 3
Wyk?ad na temat etyki i moralnej odpowiedzialno?ci firm oraz kultury korporacyjnej przeprowadzony przez Henry'ego A. Schimberga, by?ego prezesa i dyrektora generalnego Coca Cola Enterprises Inc. na...

Redaktor Galerii Filmw - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl