Czy etyka jest popularna w?ród zawodowych filozofów?

Dodane przez w w Etyka ogólna

Naukowcy przy ró?nych okazjach proszeni s? o podawanie swoich dziedzin specjalizacji oraz zainteresowa? naukowych. Zastanawiali?cie si? kiedy? jakim zainteresowaniem cieszy si? etyka w?ród zawodowych filozofów? I czy Polska nie odbiega w tym wzgl?dzie od ?wiata zachodniego? 

Popularno?? etyki i filozofii

Jak podaje na swym blogu Eric Schwitzgebel, profesor filozofii na University of California at Riverside, najwi?ksz? popularno?ci? w?ród zawodowych filozofów cieszy si? etyka. Zestawi? on ze sob? informacje zawarte na stronach internetowych 548 profesorów, którzy pracuj? w 20 najlepszych angloj?zycznych instytutach filozofii wed?ug rankingu Braiana Leitera. Okazuje si?, ?e w dziedzinie etyki specjalizuje si? ponad 20% wszystkich filozofów, problemami etyki interesuje si? natomiast 36.5% z nich. Jak wida? z za??czonej tabeli, etyka znacznie wyprzedza takie dziedziny filozofii jak filozofia umys?u, logika czy filozofia nauki.

Zastanawia mnie, jak wygl?da?by podobny ranking odnosz?cy si? do naszego kraju. Warto by?oby zestawi? np. ilo?? wyk?adów wyg?oszonych w poszczególnych sekcjach Polskiego Zjazdu Filozoficznego. Tutaj nie sprawdzi?aby si? bowiem metodologia bada? E.Schwitzgebela - wi?kszo?? filozofów polskich nie posiada aktualnych stron internetowych. Podejrzewam jednak, ?e PRL'owskie pi?tno zostawi?o swój ?lad i w Polsce etyka wci?? cieszy si? mniejszym zainteresowaniem ni? na zachodzie.

Adiunkt w Zak?adzie etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczeci?skiego. Autor ksi??ki J?zyk etyki a utylitaryzm. Filozofia Moralna R.M.Hare'a
Spodobał Ci się artykuł? Subskrybuj biuletyn i podziel się z innymi!

Komentarze

 • Krzysztof Hubaczek
  Krzysztof Hubaczek poniedziałek, 01 listopada 2010

  Historia filozofii

  Ja tam widz?, ?e najwi?kszym zainteresowaniem - je?li wierzy? tej tabelce - cieszy si? historia filozofii ;)Ale ciekawa sprawa - tylko ?e nie da si? tego mo?e zrobi? na podstawie stron internetowych, ale jest co? takiego jak informator filozofii polskiej. Analiza ostatniego wydania te? by?aby ciekawa... ;)

 • Krzysztof Saja
  Krzysztof Saja poniedziałek, 01 listopada 2010

  Historia filozofii

  Zak?adam, ?e w ramach historii filozofii najcz??ciej filozofowie zajmuj? si? histori? etyki :)

 • Piotr Warzoszczak
  Piotr Warzoszczak wtorek, 02 listopada 2010

  Historia filozofii

  [quote name="Krzysztof Saja"]Zak?adam, ?e w ramach historii filozofii najcz??ciej filozofowie zajmuj? si? histori? etyki :)[/quote]Kursy historii filozofii raczej nie potwierdzaj? tej opinii. Hard core filozofii wydaje si? stosunkowo niepopularny.

 • Krzysztof Saja
  Krzysztof Saja wtorek, 02 listopada 2010

  Kursy historii filozofii

  [quote name="Piotr Warzoszczak"]Kursy historii filozofii raczej nie potwierdzaj? tej opinii.[/quote]1. Kursy historii filozofii musz? si? w znacznej mierze skupia? na historii etyki, poniewa? jest to ta z nielicznych dziedzin filozofii, które s? staro?ytne. Z pewno?ci? na historii etyki jest wi?cej etyki ni? kolejnych kandydatur z tabelki, tzn. filozofii umys?u, logiki, filozofii nauki, filozofii j?zyka, poniewa? s? to do?? m?ode dziedziny filozofii (patrz np. filozofia j?zyka)2. Nawet je?li by?oby prawd?, ?e historii etyki proporcjonalnie by?oby mniej ni? innych dziedzin (np. metafizyki czy epistemologii), to bior?c wszystko pod uwag? i tak pozostanie ona najbardziej popularn? dziedzin? filozofii, gdy? filozofia nauki, filozofia umys?u czy j?zyka jej nie wyprzedzi. A metafizyka i epistemologia jest daleko w tyle ;]

 • Krzysztof Hubaczek
  Krzysztof Hubaczek wtorek, 02 listopada 2010

  Etyka filozofi? pierwsz? (historycznie)?

  [quote name="Krzysztof Saja"]1. Kursy historii filozofii musz? si? w znacznej mierze skupia? na historii etyki, poniewa? jest to ta z nielicznych dziedzin filozofii, które s? staro?ytne.[/quote]Po pierwsze, metafizyka, epistemologia, logika etc. s? staro?ytne nie mniej ni? etyka. Po drugie, kursy historii filozofii ani nie musz?, ani nawet nie skupiaj? si? na etyce. Je?li na czym? si? skupiaj?, to na metafizyce i epistemologii (w tej kolejno?ci). nie wiem, dlaczego upierasz si?, ?e jest inaczej...We?my kilka nazwisk: Platon, Augustyn, Kartezjusz, Locke, Kant (etc.) - jakie koncepcje pierwsze przychodz? nam na my?l, gdy przywo?ujemy informacje nabyte na kursach historii filozofii? Etyczne? ?miem w?tpi?... ;)

 • Najpierw zaloguj siÄ™ a potem wyĹ›lij komentarz
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.