Reklama a dzieci

Dodane przez w w Inne

Witam!

Problem.
Z psychologicznego punktu reklama rzeczywi?cie mo?e mie? du?y wp?yw na dziecko, jako ?e za pomoc? perswazji wyzwala w m?odym, konformistycznym cz?owieku konsumpcjonizm na coraz wi?ksz? skal?. Konsekwencje mog? by? ró?ne; os?abienie motywacji, problem z gospodarowaniem i zarz?dzaniem swoimi zasobami (materialnymi i niematerialnymi), itd. Kto ponosi odpowiedzialno??? Oczywi?cie sami reklamo-twórcy, bo wykorzystuj? s?abo?ci cz?owieka, oczywi?cie firmy – godz?ce a cz?sto wymagaj?ce takiej formy przekazu, rodzice mog? te? uczestniczy? swoj? biern? postaw?
Prawnie jest normalizowane. Nie mo?e by? reklam bezpo?rednio nak?aniaj?cych do kupna danego produktu i jeszcze par? innych wytycznych. Oczywi?cie, jak to z prawem cz?sto bywa, cz?sto znajdzie si? droga ucieczki (obej?cia), a w tym przypadku nie jest to trudne, zwa?aj?c na profil odbiorców reklam.
Ekonomia. W tej dziedzinie bez zmian. Ka?dy chce konkurowa? z innymi, ka?dy chce zmaksymalizowa? zysk ( inaczej s?aby z niego przedsi?biorca), no i ka?demu zale?y na budowaniu sta?ej relacji-przywi?zania do marki w?ród ludzi, a u dzieci jest to bardzo mo?liwe do wykonania.
I teraz etyka. Co o tym s?dzicie?
   Pisz? prac? lic. z zakresu etyki w biznesie. Wybra?em temat dot. etyki reklamy skierowanej do dzieci i m?odzierzy. 

Spodobał Ci się artykuł? Subskrybuj biuletyn i podziel się z innymi!
URL Trackback dla tego wpisu na blogu

Komentarze

 • Gość
  Krzysztof Aplik poniedziałek, 14 listopada 2011

  empiria

  Nie wiem, czy mia?e? do czynienia z dzieciakami (1-3 lata) siedz?cymi przed telewizorami. Potrafi? one przebywaj?c w pobli?u w??czonego telewizora odwrci? swoj? uwag? od aktualnie wykonywanego zaj?cia, w momencie gdy tylko w??czy si? blok reklamowy. Reklama znacznie bardziej interesuje dziecko (przynajmniej ta garstka, z ktr? mia?em do czynienia) ani?eli sama bajka, czy jakakolwiek inna tre??. Jest fakt co najmniej zastanawiaj?cy. Sam jeszcze nie odkrywa?em pod?o?a tego zjawiska, ale pr?dzej czy p?niej trzeba by by?o. My?l?, ?e Ci? to zaciekawi, o ile ju? tak si? nie sta?o;)

 • Micha? Forycki
  Micha? Forycki wtorek, 15 listopada 2011

  tak, te? to wypatrzy?em : )

  Tak rzeczywi?cie jest, reklamotwrcy maj? dopracowany do perfekcji przekaz reklamy w ten sposb, aby przyci?ga? dziecko natychmiastowo. Potrafi? oni niemal?e wejrze? w ?wiat widziany oczami dzieci, wychwyci? to co najistotniejsze i wklei? to do reklamy. W najwi?kszym stopniu pomaga im sama psychologia. Nie jestem pewny, ale wydaje mi si?, ?e sami przeprowadzaj? swoje badania - np czy dana posta? z reklamy rzeczywi?cie przyci?ga uwag? dziecka, w jakim stopniu itd. Melodia, takty, kolory, g?os, s?owa, dobr postaci (g?wnie zwierz?tka )... wszystko to, co nam si? wydaje bez znaczenia i wr?cz dziwne, w dziecku wzbudza ciekawo??

 • Krzysztof Saja
  Krzysztof Saja wtorek, 15 listopada 2011

  Ciekawy temat

  Temat wydaje mi si? bardzo ciekawy. Sam mam dzieci, i widz?c ich reakcje na reklamy i ich tre??, uwa?am, ?e s? one dla nich gorsze ni? niejedna niem?dra kreskwka czy film dla doros?ych (ktrego nie rozumiej?). Wydaje mi si?, ?e reklamy bardzo szkodz? m?odym ludziom zmieniaj?c na konsumpcjonistyczn? ich siatk? warto?ci i celw. W szkole wk?ada si? do g?owy jedno, rodzice w tym pomagaj?, wybieraj? odpowiednie kreskwki czy zabawy, a nast?pnie w reklamach przez pi?tna?cie minut wk?ada si? im do g?w cz?sto tre?ci niepo??dane. Jest ju? szczytem nierozwagi przerywanie 20 minutowej dobranocki po 10 minutach reklamami skierowanymi do dzieci... Uwa?am, ?e reklamy skierowane do dzieci lub nadawane w czasie programw dla dzieci powinny by? zabronione. To rodzice i nauczyciele powinni kreowa? pragnienia dzieci, a nie jacy? sprzedawcy.

 • Najpierw zaloguj się a potem wyślij komentarz
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.