Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematw etycznych...

Top Rated Listings 

Etyka dla My?l?cych Podr?cznik Etyki dla Szk? Ponadpodsta...

★★★★★

Etyka dla My?l?cych Podr?cznik Etyki dla Szk? Ponadpodstawowych Nowoczesny podr?cznik prof. Magdaleny ?rody, znanej filozofki i dzia?aczki publicznej, stanowi doskona?? podstaw? dla wolnej i odpowiedzialnej dyskusji na tematy fundamentalne dla naszego ?ycia: mi?o?ci, wolno?ci, szcz??cia, obowi?zku. Dostarcza wiedzy z ...

Category:Szko?a ?rednia

The Happy Index Planet - Index porwnywania pa?stw

★★★★★

The Happy Index Planet - Index porwnywania pa?stw Strona przedstawia nowy index porwnywania pa?stw, tzn. HPI (The Happy Planet Index). Indeks "Szcz??liwej planety" skupia si? na poziomie satysfakcji z ?ycia obywateli oraz na ekologicznych czynnikach dobrego ?ycia. Strona zawiera bardzo praktyczne interakty ...

Gro?ba terroryzmu we wsp?czesnym ?wiecie

★★★★★

Terroryzm to wielokrotnie nadu?ywane s?owo - klucz. S?u?y nie tyle zdefiniowaniu okre?lonego zjawiska, co zademonstrowaniu emocjonalnego stosunku do niego. Mimo toczonych od wielu lat dyskusji nie uda?o si? wypracowa? jego powszechnie akceptowanej definic ...

Category:Terroryzm

Jeff McMahan - Wojna jako obrona w?asna (War as Self-De...

★★★★★

"First imagine a case in which a person uses violence in self-defense; then imagine a case in which two people engage in self-defense against a threat they jointly face. Continue to imagine further cases in which increasing numbers of people act with inc ...

Czy normy etyczne s? przykazaniami?

★★★★★

Czy normy etyczne s? przykazaniami? Normy powszechnie obowi?zuj?ce w?rd ludzi, teorie etyczne, r?norodno?? etycznego teizmu. Diametros nr. 7 (marzec 2006)

Category:Etyka a religia

Bez regu? (Unthinkable)

★★★★★

Bez regu? (Unthinkable) Czy je?li jedynym sposobem na rozbrojenie 3 bomb atomowych znajduj?cych si? w zaludnionych miastach jest torturowanie winnych i niewinnych, czy powinni?my torturowa?? Czy 3 miliony ewentualnych ofiar usprawiedliwiaj? dzia?anie "bez regu? moralnych?" Film ...

NAJKRTSZA HISTORIA ETYKI. materia?y pomocnicze do naucz...

★★★★★

NAJKRTSZA HISTORIA ETYKI. materia?y pomocnicze do nauczania etyki Najkrtsza historia etyki autorstwa Jerzego Zimi?skiego adresowana jest do szerokiego kr?gu odbiorcw uczniw,nauczycieli oraz dla ka?dego zainteresowanego czytelnika. Ka?dy rodzia? sk?ada si? z trzech cz??ci: - w cz??ci pierwszej umieszczone s? fragmenty tekstw ?rd?o ...

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl