Monday, 07 February 2011 17:29

Creates with us The Catalogue of Ethics Resources

Katalog zasobów Etyki Praktycznej jest miejscem, w którym u?ytkownicy portalu mog? umieszcza? materia?y dotycz?ce spraw etyki (artyku?y naukowe, publicystyczne, akty prawne, materia?y dydaktyczne). Do dodawania zasobów zach?camy wszystkich zarejestrowanych u?ytkowników Etyki Praktycznej.

Dlaczego warto dodawa? materia?y do Zasobów EP?
  • Dzi?ki dodawaniu materia?ów do katalogu zasobów EP wspieraj? Pa?stwo nasz? misj? popularyzowania etyki i przyczyniaj? si? do szerzenia rzetelnej wiedzy na temat problemów etycznych i sposobów ich rozwi?zywania. Dzi?ki przejrzystym kategoriom istnieje mo?liwo?? szybkiego znalezienia artyku?u naukowego, publicystycznego, aktu prawnego, materia?u dydaktycznego odnosz?cego si? do wybranej przez Pa?stwa szczegó?owej tematyki z zakresu etyki praktycznej (np. aborcja, eutanazja, In vitro).
  • Katalog zasobów EP jest posegregowany oraz moderowany. Redaktorzy Zasobów EP sprawdzaj? czy dodawane materia?y w rzeczywisto?ci pasuj? do wybranej kategorii, czy s? poprawnie opisane oraz czy spe?niaj? wymagane standardy. Dzi?ki temu maj? Pa?stwo pewno??, i? materia?y zamieszczone w katalogu dostarcz? Pa?stwu rzetelnej informacji na poszukiwany temat.
  • Dzi?ki Pa?stwa aktywno?ci katalog zasobów EP umo?liwia wszystkim zainteresowanym etyk? praktyczn? znalezienie potrzebnych informacji w jednym miejscu.
Na jakich materia?ach nam zale?y?
  • Interesuj? nas linki i pliki do legalnie i publicznie dost?pnych materia?ów, które s? umieszczone na wszelkiego rodzaju stronach internetowych lub do materia?ów, do którym posiadacie Pa?stwo prawa autorskie. Zasoby mog? mie? charakter naukowy b?d? publicystyczny. Katalogujemy równie? akty prawne oraz materia?y dydaktyczne. Oczywi?cie wszystkie te zasoby musz? porusza? zagadnienia etyczne.
  • Dodawany materia? powinien by? merytorycznie interesuj?cy oraz co najmniej dwustronicowy.
  • Tre?? materia?u powinna by? oparta na rzetelnych informacjach i przyjmowa? bezstronn? perspektyw?. Nie powinna mie? wyd?wi?ku ideologicznego, perswazyjnego, dogmatycznego czy manipulacyjnego.
W jaki sposób doda? wpis do katalogu?
  • Po zarejestronwaniu si? na stronie EP nale?y klikn?? na link dodaj do katalogu
  • Prosimy wype?ni? formularz podaj?c nazw? dodawanego wpisu (jego tytu?) oraz autora.
  • Prosimy równie? sporz?dzi? opis, który w sposób konkretny streszcza za??czony materia? (napisa? co najmniej kilka zda? o dodawanym tek?cie). Opis nie powinien zawiera? b??dów merytorycznych, ortograficznych, gramatycznych, stylistycznych lub interpunkcyjnych oraz nie mo?e by? obra?liwy.
  • Oprócz tego nale?y poda? typ wpisu (naukowy/publicystyczny/akt prawny/materia? dydaktyczny), j?zyk, w jakim jest napisany oraz s?owa kluczowe (zagadnienia, jakie porusza).

Dodaj?c jakiekolwiek materia?y (np. grafik?) prosimy sprawdzi? czy w ten sposób nie zostan? z?amane prawa autorskie.

Last modified on Friday, 11 February 2011 11:49

Conferences and Lectures

Brak nadchodz?cych wydarze?

Subscribe by email