Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Listings

Prostytucja i zwi?zane z ni? niektóre problemy spo?eczne i...

Prostytucja i zwi?zane z ni? niektóre problemy spo?eczne i etyczne W osobistym ?yciu ka?dego cz?owieka i w ?yciu spo?ecze?stwa spotyka si? dylematy wymagaj?ce wyboru post?powania. Ma to miejsce wtedy, gdy przychodzi do oceny argumentów, jakie stoj? za równocze?nie wykluczaj?cymi si? rozwi?zaniami problemu. Natomiast po przyj?c ...

Próba definicji samobójstwa

Próba definicji samobójstwa Artyku? wskazuje na problem w samej ju? definicji samobójstwa, który pojawia si? kiedy chcemy rozpatrywa? je z perspektywy etycznej. Proponowane definicje skupiaj? si? wokó? dwóch istotnych idei. Cz??? z nich istotnych elementów aktu samobójczego upatruje w aktach woli dzi ...

Category:Samobójstwo

Prawne k?opoty z pornografi?

Ka?dy, kto ma dost?p do Internetu, ma jednocze?nie nieograniczony dost?p do pornografii. Wszelkie zabezpieczenia s? iluzoryczne. Je?li nawet w sieci wprowadzony jest filtr, w postaci pytania o wiek osoby chc?cej wej?? na pornograficzn? stron?, to przecie? ...

Category:Pornografia

Prasa na bruku

„Apelujemy o poczucie wstydu, ale te? o powa?ny namys? nad stanem polskiej prasy, do której wdar?y si? dzienniki sensacyjne” – o tym, czy prasa brukowa nadu?ywa wolno?ci s?owa pisz? w „Polityce” Mariusz Janicki i Wies?aw W?adyka.

Category:Media

Platon - mi?dzy etyk?, a polityk?

Pa?stwo - arcydzie?o Platona - jest wszystkim zarazem: rozpraw? z zakresu etyki i filozofii politycznej i traktatem dotycz?cym zagadnie? ontologii i estetyki. Jest miejscami pamfletem politycznym, ale te? poematem, w którym w pe?ni dochodzi do g?osu poetycki ...

Polityka w oczach etyka

Od wieków filozofom nie dawa?y spokoju wzajemne zwi?zki polityki i etyki. Czy w polityce mo?na godzi? moralno?? ze skuteczno?ci?? A mo?e piastowanie w?adzy z za?o?enia zmusza do post?powania sprzecznego z normami etycznymi? „W polityce liczy si? przede wszys ...

Prawa ryb

Strona nak?ania do ochrony praw i minimalizacji cierpie? ryb - Empatia.pl

Category:Zwierz?ta

Problemy metodologiczne bada? naukowych w opiece paliat...

Rozwa?ania na temat prowadzenia bada? naukowych w czasie opieki paliatywnej.

Prawo do ?ycia

Artyku? poruszaj?cy kwestie praw cz?owieka w tym najwa?niejszego prawa do ?ycia. Obszerna analiza jego znaczenia, zastosowania i problemów wynikaj?cych z jego u?ycia.

Category:Prawa cz?owieka

Polityka a moralno??

"Pytanie o stosunek moralno?ci do polityki stawiane bywa w okoliczno?ciach moralnie podejrzanych. Wydaje si?, ?e typowe warunki, w jakich pytanie to pada, to sytuacja sporu politycznego, kiedy to moralne oburzenie s?u?y za argument polityczny, argument mo ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl