Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

S?owa kluczowe:filozofia

Listings RSS

Bajki filozoficzne

Bajki filozoficzne Przedstawiamy 60 bajek i przypowie?ci zaczerpni?tych z filozofii zachodniej, m?dro?ci Wschodu, mitologii. Do ka?dej do??czono komentarz, który wprowadzi Ci? do pracowni filozofa. A tam... Mo?esz wykroczy? poza dos?owne znaczenie bajki, mo?esz stawia? pytania ...

Dobro w tradycji filozofii analitycznej

Dobro w tradycji filozofii analitycznej Artyku? do pobrania b?d?cy przegl?dem najwa?niejszych podej?? do rozumienia dobra w filozofii analitycznej. W filozofii analitycznej na kwesti? dobra mo?na spogl?da? z trzech odr?bnych perspektyw. W pierwszej perspektywie – metaetycznej – zadaje si? py ...

Category:Etyka ogólna

Kamyk filozoficzny

Kamyk filozoficzny Pierwszy tom z serii podr?czników do filozofii dla liceum i technikum prezentuje wybrane zagadnienia filozoficzne od staro?ytno?ci do renesansu. Autorka skupia si? na najwa?niejszych ideach w historii my?li i - co istotne - przedstawia je w sposób jasny i przys ...

Ignorancja w s?u?bie ob?udy - o etyce w polskich szko?a...

Artyku? prof. Jana Hartmana opisuj?cy problemy i hipokryzj? zwi?zan? z wprowadzaniem etyki do szkó?. Jak pisze autor, zmierzamy w kierunku, jakiego ?yczy sobie Ko?ció?, a wi?c jak najgorszym. Za kilka lat b?dziemy mieli sytuacj? nast?puj?c?. Oto w wi?kszo?ci sz ...

Category:Edukacja

Bromba i filozofia

Bromba i filozofia Wrzesie? 2004 - Bromba od dawna interesuje si? filozofi?. Mo?na powiedzie?, ?e to jej Wielka Pasja. Ka?dy, kto pozna? Bromb? wiele lat temu, nie poczuje si? rozczarowany. Tak, to znów ona! Ona a tak?e inni mieszka?cy Naszej Okolicy. Glu?, Fikander, Malwinka, ...

Kara ?mierci

Artyku? traktuj?cy o karze ?mierci z punktu widzenia historii filozofii (Hegla, Kanta, Benthama)

Category:Kara ?mierci

Wolno??, Równo?? i Odpowiedzialno??

Wolno??, Równo?? i Odpowiedzialno?? Wyk?ad prof. Zbigniewa Pe?czy?skiego otwieraj?cy Kongres: Wolno?? we wspó?czesnym ?wiecie

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl