Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

J?zyk:polski

Listings RSS

Scenariusz lekcji wychowawczej "Co to znaczy by? dobrym...

Scenariusz lekcji wychowawczej "Co to znaczy by? dobrym?" ?cie?ka edukacji filozoficznej.

Etyka zabijania - wojna sprawiedliwa i niesprawiedliwa ...

Etyka zabijania - wojna sprawiedliwa i niesprawiedliwa wg Jeffa McMahana Jeff McMahan, filozof ameryka?ski, który wyk?ada obecnie na Uniwersytecie Rutgers, jest jednym z najpopularniejszych filozofów zajmuj?cych si? etyk? praktyczn? - etyk? zabijania - etyk? wojny. W swoim artykule "Unjust War" (pol.: "Etyka zabijania na wojnie") po ...

Scenariusz lekcji etyki: Etyka wojny i pokoju

Scenariusz lekcji etyki opracowany przez Rafa?a Stop? z Wy?szej Szko?y Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie; Wydzia? Filozoficzny; Studia podyplomowe „Wiedza o Kulturze, Etyka i Filozofia”. Cele lekcji: - zapoznanie uczniów z wybranym zagad ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl