Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Autor:Marek Wichrowski

Listings RSS

?mier? mózgu a etyka

Prezentacja multimedialna maj?ca na celu rekonstrukcje sporu na temat definicji ?mierci mózgowej.

Eugenika aspekty historyczne i etyczne

Prezentacja multimedialna dotycz?ca historii eugeniki, jej statusu naukowego oraz moralnego.

Dlaczego spory moralne nie wygasn?

Prezentacja multimedialna dotycz?ca istoty sporów moralnych.

Autonomia pacjenta i testament ?ycia

Prezentacja multimedialna poruszaj?ca kwestie autonomii pacjenta.

Uporczywa terapia w konek?cie swi?to?ci ?ycia

Prezentacja multimedialna opisuj?ca problem uporczywej terapii oraz ukazuj?ca niemo?liwo?? jego rozwi?zania.

Dlaczego spory bioetyczne nie wygasn?

Prezentacja multimedialna dotycz?ce metody prowadzenia sporów bioetycznych oraz ich istoty.

Prawo do ?ycia

Artyku? poruszaj?cy kwestie praw cz?owieka w tym najwa?niejszego prawa do ?ycia. Obszerna analiza jego znaczenia, zastosowania i problemów wynikaj?cych z jego u?ycia.

Category:Prawa cz?owieka

Analiza logiczna poj?cia "terapia uporczywa"

Artyku? dotycz?cy logicznej analizy poj?cia uporczywej terapii oraz stanowiska zwolenników etyki "?wi?to?ci ?ycia".

Category:Eutanazja

Testament ?ycia a odpowiedzialno?? moralno prawna lekar...

Artyku? opisuj?cy problem testamentowego dysponowania swoim ?yciem.Autor stoi na stanowisku i? tzw. "testament ?ycia" jest moralnie dopuszczalny i powinien si? sta? elementem prawa medycznego.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl