Holocaust jako intencja stopniowo ujawniana z punktu widzenia Z. Baumana i B. Langa

Konspekt spotkania - Sekcja Filozofii Spo?ecznej i Etyki - na podstawie tekstów: Z. Bauman, "Wieloznaczno?? jako skandal" [w:] "Wieloznaczno?? nowoczesna". Warszawa PWN 1995, s. 34-76; oraz B. Lang, "Nazistowskie ludobójstwo, akt i idea". Lublin 2006.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl