Aborcja-wieczny spór

W pracy taj poruszony jest problem aborcji .Czy tak naprawd? jest ona wykroczeniem przeciw warto?ci ?ycia, czy te?, jak twierdz? jej zwolennicy, jest tylko wyrazem realizacji praw jednostki do wolno?ci i samostanowienia.
Rating
0 vote
Ulubione:
0

Informacje dodatkowe

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl