Wszytko co powinno si? wiedzie? o Europejskim Trybunale Praw Cz?owieka w Strasburgu

Krótkie przedstawienie kompetencji, zasad funkcjonowania Europejskiego Trybuna?u Praw Cz?owieka W Strasburgu - artyku? powsta? na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich RP
Images (1)

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl