Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

pieknyroman

Listings(20)

Problem aborcji: 'za ?yciem' czy 'za wyborem'?

Problem aborcji: 'za ?yciem' czy 'za wyborem'? Pytanie o pocz?tek ?ycia. Kartki z dziejów aborcji. Stanowisko ko?cio?a oraz stosunek do aborcji ró?nych kultur.

Category:Aborcja

Problem aborcji w ekstremalnych sytuacjach

Problem aborcji w ekstremalnych sytuacjach Czasami jest si? zmuszonym wybra? zabicie dziecka albo matki, po to by uratowa? przynajmniej jedno z nich. Historyczne wypowiedzi na temat aborcji- np,,Czy si? zadaje ?mier? matce, czy jej potomstwu, zawsze jest to sprzeczne z przykazaniem Boga i g?ose ...

Category:Aborcja

Kiedy badania prenatalne sprzeciwiaj? si? etyce chrze?c...

Kiedy badania prenatalne sprzeciwiaj? si? etyce chrze?cija?skiej? Diagnostyka prenatalna jest moralnie dozwolona, je?li szanuje ?ycie oraz integralno?? embrionu i p?odu ludzkiego, d??y do jego ochrony albo do jego indywidualnego leczenia. Sprzeciwia si? prawu moralnemu wtedy, gdy w zale?no?ci od wyników prowadzi do przerwa ...

Kiedy papie? pob?ogos?awi In vitro?

Kiedy papie? pob?ogos?awi In vitro? Stanowisko etyki katolickiej wobec wielu problemów moralnych ulega?o zmianie wraz z rozwojem naszej cywilizacji. Czasem ulega?o ono z?agodzeniu (wyst?pki wobec wiary nie s? tak pot?piane jak w ?redniowieczu), a niekiedy zaostrzeniu jak w przypadku aborcji. E ...

Badania prenatalne narz?dziem selekcji eugenicznej

Badania prenatalne narz?dziem selekcji eugenicznej Bardzo ciekawy artyku? o badaniach prenatalnych jako selekcji. Autor ukazuje historyczne przyk?ady selekcji, oraz ludzi którzy pomimo chorób genetycznych wnie?li du?y wk?ad w kulture.

Diagnostyka prenatalna a selekcja eugeniczna

Diagnostyka prenatalna a selekcja eugeniczna Podstawowym kryterium moralnej oceny diagnostyki prenatalnej powinno by? dobro dziecka, którego istnienie zapocz?tkowane jest przez pocz?cie i którego natura i ludzka godno?? jest podstaw? jego prawa do ?ycia, ochrony i opieki. Maj?c na wzgl?dzie tak okre?lone ...

Diagnostyka preimplantacyjna jako problem filozoficzny

Diagnostyka preimplantacyjna jako problem filozoficzny Autor odpowiada na pytania z zakresu diagnostyki preimplantacyjnej, takie jak: ,,czy diagnostyka preimplantacyjna jest procedur? medyczn? pozostaj?c? wy??cznie w sferze prywatno?ci chronionej konstytucyjnie?".

In vitro a sztuka dobrego ?ycia

In vitro a sztuka dobrego ?ycia W?tpliwo?ci etyczne pojawiaj? si? z dwóch powodów: po pierwsze w celu uzyskania jednego dziecka trzeba po?wi?ci? kilka istnie?; po drugie dziecko jest traktowane i wytwarzane jak produkt, zale?ny wy??cznie od naszej woli.

Sztuczne zap?odnienie "in vitro" dobrem - dla kogo?

Sztuczne zap?odnienie "in vitro" dobrem - dla kogo? W?ród przemian demograficznych jakie dokonuj? si? w najbardziej rozwini?tych krajach ?wiata coraz cz??ciej odnotowywany jest fakt swoistej rewolucji prokreacyjnej. Z jednej strony w wielu pa?stwach obserwuje si? spadek przyrostu naturalnego, poprzez rozpowsz ...

W stron? eugeniki

W stron? eugeniki Post?p naukowy nie wymaga ?amania norm moralnych. Dlaczego mimo wszystko do tego dochodzi?

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl