Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Ada

Listings(25)

MIE? I BY? – ETYKA POSIADANIA

Tekst mówi, ?e posiadanie dóbr materialnych jest nierozerwalnie zwi?zane z natur? cz?owieka.

Category:Etyka biznesu

Etyczna ochrona ?rodowiska naturalnego

Tekst mówi o roli cz?owieka w ?rodowisku naturalnym i jego post?powaniu wobec natury.

Etyka i ekonomia prywatnej w?asno?ci

Tekst mówi o problemie w?asno?ci, o w?asno?ci prywatnej i pierwotnym zaw?aszczeniu, o ekonomii prywatnej w?asno?ci i o genezie problemu.

Category:Etyka biznesu

Ekonomia, etyka, prawo

Tekst mówi o etyce gospodarczej, o podziale dóbr i o wp?ywie prawa na stosunki miedzy mi?dzyludzkie.

Category:Etyka biznesu

Etyczna ochrona ?rodowiska naturalnego

Tekst mówi o problemie degradacji ?rodowiska, o roli ?rodowiska w ?yciu cz?owieka.

Category:Etyka biznesu

Autonomia lekarza i pacjenta

Tekst mówi o relacjach lekarz- pacjent, o autonomi pacjenta i o zaufaniu pacjenta do lekarza.

Czy etyka jest potrzebna reklamie?

W tek?cie jest mowa o problemie etyki w reklamie i czy wogóle etyka jest potrzebna w reklamie.

Category:Reklama

ZARZ?DZANIE I ETYKA ODPOWIEDZIALNO?CI

W tek?cie jest mowa o problemie zarz?dzania przedsi?biorstwem z punktu widzenia etycznego oraz o etyce odpowiedzialno?ci, która jawi si? jako nowe narz?dzie wch?oni?cia jednostki przez firm?.

Category:Etyka biznesu

Mi?dzy ?wi?to?ci? a warto?ci? ?ycia: w perspektywie klo...

W tek?cie jest mowa o problemie moralnym klonowania,o w dro?eniu mysli naukowej w ?ycie i o uzasadnieniu konieczno?ci liczenia si? badaczy z normami etycznymi.

Category:Jako?? ?ycia

Etyczne aspekty poradnictwa psychologicznego i psychote...

W tek?cie jest mowa o psychologii jako pewnej "technicznej" sprawno?ci, o problemach etycznych zwi?zanych z badaniami psychologicznymi, problemy te rozpatrywane s? wspólnie razem z probelmami eksperymentów naukowych z wykorzystaniem ludzi.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl