Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Roksana

Listings(19)

Prawa Cz?owieka, Demokracja i Wolno?? Tenzin Gjaco, J....

Przemówienie XIV Dalajlamy z 2008 roku na temat praw cz?owieka i ich przestrzeganiu, demokracji, zmniejszanie przepa?ci mi?dzy bogatymi a biednymi, prawa cz?owieka w Tybecie w Chinach.

Category:Prawa cz?owieka

Ewolucja koncepcji i doktryn ochrony praw cz?owieka w E...

Jest tu ukazane jak z biegiem czasu prawa cz?owieka wygl?da?y w Polsce jak i w Europie oraz jak ulega?y zmianie.

Category:Prawa cz?owieka
Typlink
J?zykpolski

Tybet - prawa cz?owieka.

Jest to opis sytuacji jaka dzieje si? w Tybecie, jak ?amane s? prawa cz?owieka na ka?dym kroku. Ka?dego obywatela to spotyka, czasami naprawd? za nic.

Category:Prawa cz?owieka
Typlink
J?zykpolski

Wprowadzenie do Praw cz?owieka.

Autor stara si? przedstawi? czym s? prawa cz?owieka, jak przebiega?y zachodz?ce zmiany. Gdzie s? one potrzebne. Prawa cz?owieka wyznaczy?y dalsz? ewolucj? systemu politycznego i mi?dzynarodowego.

Category:Prawa cz?owieka

Wolno?? religii w Unii Europejskiej.

Jest to wypowied? prof. Romana Herzoga podczas konferencji w Warszawie, która jest o wolno?ci wyznania, ?wiatopogl?du i o wolnym wyborze dotycz?cym religii.

Wolno?? sumienia i wyznania.

Jest to artyku?, który przedstawia wolno?? wyznania z punktu prawnego uregulowanego w Konstytucji.

Wolno?? s?owa w mediach audiowizualnych.

Wolno?? mediów jest oczywi?cie warunkiem koniecznym ich normalnego dzia?ania. Ale czy wystarczaj?cym? Czy je?eli mamy wolne spo?ecze?stwo, b?dziemy mieli wolne media? A czy w wolnych mediach b?d? pracowa? wolni dziennikarze?

Category:Wolno?? s?owa

Wolno?? s?owa

Wielu ludzi jest za wolno?ci? s?owa dla siebie samych i dla tych, którzy si? z nimi zgadzaj?. Wolno?ciowcy or?duj? za wolno?ci? s?owa dla ka?dego

Category:Wolno?? s?owa

Wolno?? s?owa w Polsce jak za Bieruta -wywiad z prof. A...

Nie spodziewa?em si? tego, ale na podstawie wydarze? z ostatnich dni stwierdzam, i? wolno?? s?owa nie jest w Rosji mniejsza, ni? w Polsce – mówi portalowi Fronda.pl prof. Andrzej Nowak.

Category:Wolno?? s?owa

Kara ?mierci i funkcja sprawiedliwo?ciowa kary

Czy? by?by sens uchwalania jakiegokolwiek PRAWA, gdyby z góry za?o?y? jego odszczepienie od sprawiedliwo?ci — tej istoty rzeczy, której PRAWO ma tylko i wy??cznie s?u?y? a — niczym dworak ponad swego króla — ponad sprawiedliwo?? nigdy nie wyrasta? a by? jeno narz? ...

Category:Kara ?mierci

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl