Przekonuj?ce argumenty przeciwko aborcji

0
     
 • Replied by W?a?lik Dagmara on Friday, April 13 2012, 03:30 pm · Hide · #1
  • Krzysztof Saja - more than a month ago
   Ciekawe wyznanie wiary. Brakuje jednak uzasadnienia...
  • W?a?lik Dagmara - more than a month ago
   Ju? w czasie pocz?cia rozpoczyna si? ?ycie cz?owieka. Odwo?uj?c si? do artyku?u III Powszechnej Deklaracji Praw Cz?owieka, który g?osi, ?e ka?dy cz?owiek ma prawo do ?ycia, wolno?ci i bezpiecze?stwa. Skoro ?ycie cz?owieka rozpoczyna si? w chwili pocz?cia, to mamy obowi?zek zapewni? mu bezpiecze?stwo, natomiast nie mamy prawa jego niszczy?.
 •  
 • Replied by W?a?lik Dagmara on Friday, April 13 2012, 03:40 pm · Hide · #2
 •  
 • Replied by Martyna Mucha on Friday, April 13 2012, 08:23 pm · Hide · #3
 •  
 • Replied by Paula Maciejewska on Saturday, April 14 2012, 08:09 am · Hide · #4
 •  
 • Replied by Agnieszka Ciok on Saturday, April 14 2012, 11:39 am · Hide · #5
  • Krzysztof Saja - more than a month ago
   Pytanie jest jednak takie: nawet je?li wiemy, ?e z zygoty powstanie dziecko i maj? one wspólne DNA, to sk?d wiemy, ?e zygota ma te same prawa moralne co dziecko? Bo przecie? jajko nie ma tych samych praw co kura, a nasionko co dojrza?y d?b...
  • Krzysztof Saja - more than a month ago
   Pytanie jest jednak takie: nawet je?li wiemy, ?e z zygoty powstanie dziecko i maj? one wspólne DNA, to sk?d wiemy, ?e zygota ma te same prawa moralne co dziecko? Bo przecie? jajko nie ma tych samych praw co kura, a nasionko co dojrza?y d?b...
  • Agnieszka Ciok - more than a month ago
   Przez ca?y czas my?la?am,?e mówimy o p?odzie, czy zarodku , a nie zygocie..gdy? zygota to dopiero komórka , która powsta?a w wyniku zap?odnienia, z której dopiero powstanie zarodek , który ju? w 6 tygodniu ci??y osi?ga stadium p?odu( w tym czasie osobnikowi bije serce i posiada on mózg), co oznacza,?e b?dzie istot? ludzk?)..a to jak dla mnie jest du?a ró?nica, wi?c wcale nie twierdze ,?e ZYGOTA posiada prawa moralne takie jak dziecko , ale zarodek , z którego wykszta?ca si? w ci?gu 9 miesi?cy cz?owiek ju? tak, a przede wszystkim prawo do ?ycia !
  • Martyna Mucha - more than a month ago
   No w?a?nie z naszego nieporozumienia powstaj? inne os?dy :) Ja my?la?am w?a?nie, ?e mówimy ju? o takiej zygocie, zlepku komórek
  • Martyna Stanasiuk - more than a month ago
   Nale?y ustali? co jest kryterium cz?owiecze?stwa. Czy zygota jest cz?owiekiem, czy nim nie jest. Je?eli skupimy si? na DNA zygota jest cz?owiekiem, wi?c aborcja jest z?a. Z drugiej strony " ?mier? cz?owieka nast?puje w momencie ?mierci pnia mózgu". "Pie? mózgu odpowiada za ?wiadomo?? i funkcje umys?owe." Cz?owiek ?yje dopóki funkcjonuje pie? mózgu. Zygota nie posiada pnia mózgu, ?wiadomo?ci wi?c nie mo?na powiedzie?, ?e jest cz?owiekiem- w tym wypadku aborcja jest uzasadniona.
 •  
 • Replied by Martyna Mucha on Saturday, April 14 2012, 11:53 am · Hide · #6
  1 vote by Krzysztof Saja
 •  
 • Replied by Paula Maciejewska on Saturday, April 14 2012, 03:20 pm · Hide · #7
 •  
 • Replied by Agnieszka Ciok on Saturday, April 14 2012, 04:23 pm · Hide · #8
 •  
 • Replied by Paulina Lisowicz on Saturday, April 14 2012, 08:53 pm · Hide · #9
  1 vote by Paulina Lisowicz
  • Krzysztof Saja - more than a month ago
   Diagnoza chyba nietrafna. Zastanawiam si? ile kobiet, które pope?nia aborcj?, ma przekonanie, ?e "zabija w?asne dziecko - cz?owieka".
  • W?a?lik Dagmara - more than a month ago
   skoro etyka pyta jakie powinny by? pogl?dy ludzkie a nie jakie s?, to powinni?my u?wiadomi? wszystkim prawd? o tym, ?e p?ód jest istot? ludzk?. Ze jest dzieckiem tej która jest w ci??y. Wydaje mi si?, ?e takie powinny by? pogl?dy. A gdy b?dzie mia?a tego ?wiadomo?? co jest prawd?! To ju? zadecyduje! I oby nie zabi?a swojego Dziecka, bo gdy matka zabija w?asne dziecko to zaczyna si? budowa? cywilizacj? ?mierci.
  • Paulina Lisowicz - more than a month ago
   Ocena wystawiona przez pomy?k?...
  • Paulina Lisowicz - more than a month ago
   Ocena wystawiona przez pomy?k?...
 •  
 • Replied by Martyna Mucha on Saturday, April 14 2012, 09:03 pm · Hide · #10
  zgadzam si?, s?owo potencjalne nie ma specjalnego znaczenia, co do aborcji, oczywi?cie, ?e trzeba zapewni? mu dogodne warunki aby si? urodzi?o dziecko i dorasta?o. S?owo potencjalne ma znaczenie jednak, je?eli bronimy tezy, ?e kobieta ma prawo do aborcji w wyniku ci??y z gwa?tu i gdy zagra?a jej ?yciu
  • Krzysztof Saja - more than a month ago
   Dlaczego?
  • Agnieszka Ciok - more than a month ago
   ja uwa?am,?e i w tym przypadku kiedy bronimy tezy o aborcji w wyniku ci??y z gwa?tu czy zagro?eniu ?yciu matki , te? nie ma to specjalnego znaczenia s?owo potencjalne ,bo skoro wiemy ,?e to jest istota ludzka, to dodawanie s?owa potencjalne w wypadku dokonania aborcji w tych dwóch sytuacjach jest pewnego rodzaju usprawiedliwieniem swojej decyzji. Po prostu aborcja powinna by? dopuszczana tylko w tych dwóch przypadkach i tyle..
  • Martyna Mucha - more than a month ago
   Moim zdaniem s?owo potencjalna w tym wypadku ma znaczenie. Zygota jest potencjaln? istot? ludzk? a nie istot? ludzk?. Nie ma jej cech. Nie ma to znaczenia, gdy chcemy i oczekujemy dziecka, wiadomo, ?e powstanie z tego dziecko, a nie co? innego, jednak?e w dalszym ci?gu jest to potencjalna istota, nawet gdy dla nas jest to ju? nasze dziecko, na które z niecierpliwo?ci? czekamy. S?owo potencjalna ma istotne znaczenie przy ci??y z gwa?tu, gdy? nie zabija si? wtedy istoty ludzkiej, tylko nie daje si? dojrze? potencjalnej istocie ludzkiej. S?owo potencjalna ma te? znaczenie gdy jest zagro?one ?ycie matki, daje to przekonanie, ?e gdy matka chce dokona? tej aborcji, co jest oczywi?cie tylko jej decyzj?, w tym momencie s?owo potencjalna uzasadnia dlaczego to matka ma wi?ksze prawo do prze?ycia.
  • Martyna Stanasiuk - more than a month ago
   Dlaczego p?ód pocz?ty z gwa?tu ma mie? mniejsze prawo do ?ycia ni? p?ód niepocz?ty z gwa?tu. Jest tak samo "potencjaln? istot?" ludzk? i ma takie samo prawo do przyj?cia na ?wiat, wi?c równie? powinien by? chroniony.
 •  
 • Replied by Alicja Pawlicka on Sunday, April 15 2012, 12:05 am · Hide · #11
  1 vote by Krzysztof Saja
  • Krzysztof Saja - more than a month ago
   Dobra uwaga, ?e etyka to nie teologia i nie "wyznanie wiary" lub przedstawienie mojego ?wiatopogl?du. Tu wsz?dzie brakuje argumentów i racji! :)
 •  
 • Replied by Agnieszka Ciok on Sunday, April 15 2012, 11:07 am · Hide · #12
 •  
 • Replied by Martyna Mucha on Sunday, April 15 2012, 01:40 pm · Hide · #13
  1 vote by Krzysztof Saja
 •  
 • Replied by Dominika Denis on Sunday, April 15 2012, 04:51 pm · Hide · #14
  • Paulina Lisowicz - more than a month ago
   Zgadzam si? z Dominik?.
   Jak mo?na by? "niegotowym". Ludzie my?l?cy wiedz? jakie konsekwencje nios? za sob? sex. Nawet cz?owiek, który ma prawo jazdy jest ?wiadomy tego, ?e mimo swoich umiej?tno?ci nie ma wp?ywu na to czy nie zginie w wypadku samochodowym, czy nie dojdzie do ?adnej kolizji. Tak samo w przypadku ci??. Skoro jeste?my na tyle odpowiedzialni, ?e podejmujemy inicjacj? seksualn? to musimy wiedzie? jakie s? te pozytywne i te negatywne skutki. Niechciana ci??a, w ogóle nie powinna by? tak nazywana!!!! Jak to niechciana?! Nie mo?na uwa?a?, ?e "wpadka" jest z?em koniecznym i teraz trzeba si? pozby?, bo zaprzepa?cimy swoje plany ?yciowe. Gdyby nasi przodkowie te? usuwali niechciane ci??e to ile z nas dzisiaj by tutaj by?o?! My?l?, ?e 20% osób, które dzisiaj s? po prostu nigdy by si? nie narodzi?y! Wi?c dlaczego odbieramy komu? ?ycie i to jeszcze w tak brutalny sposób?!
 •  
 • Replied by Dominika M?ynarczyk on Sunday, April 15 2012, 05:18 pm · Hide · #15
 •  
 •  
 • Replied by Paulina Lisowicz on Sunday, April 15 2012, 07:04 pm · Hide · #17
 •  
 • Replied by Martyna Mucha on Sunday, April 15 2012, 07:13 pm · Hide · #18
  • Paulina Lisowicz - more than a month ago
   Cz?sto w przypadkach kiedy ?yciu kobiety w ci??y zagra?a utrata zdrowia a nawet ?ycia lekarze decyduj? si? na usuni?cie ci??y, tylko, ?e takich przypadków bior?c pod uwag? wszystkich kobiet b?d?cych w ci??y to znikomy procent.
   Kobiety, które w wyniku gwa?tu zosta?y zap?odnione na pewno bardzo trudno przyjmuj? wiadomo?? o ci??y...nie wiem...tak my?l?.
  • Martyna Stanasiuk - more than a month ago
   Skoro p?ód ma prawo do ?ycia, takie samo jak dziecko, to fakt gwa?tu nie ma znaczenia. Je?eli wyra?amy zgod? na usuni?cie ci??y powsta?ej w wyniku gwa?tu, to dlaczego nie zabijamy dzieci urodzonych ju? po tym przest?pstwie.
 •  
 • Replied by Paulina Lisowicz on Sunday, April 15 2012, 07:25 pm · Hide · #19
  • Paulina Lisowicz - more than a month ago
   http://terlikowski.salon24.pl/50170,zmiana-obamy-czyli-jak-zabic-jeszcze-wiecej-czarnych
  • Dominika M?ynarczyk - more than a month ago
   Idealny argument za tym ?e p?ód to ju? ?yj?cy organizm: p?ód umiera, a ?eby co? umar?o musia?o wcze?niej ?y?
  • Martyna Mucha - more than a month ago
   ale o ile si? nie myl? nikt do tej pory nie stwierdzi?, ?e p?ód to nie jest ju? ?yj?cy organizm
  • Paulina Lisowicz - more than a month ago
   Dlatego, utwierdzam w przekonaniu, ?e p?ód jest ju? "?yj?cym organizmem" !!
 •  
 • Replied by Martyna Stanasiuk on Monday, April 16 2012, 11:31 pm · Hide · #20
  1 vote by Krzysztof Saja
 •  
 • Replied by Alicja Pawlicka on Tuesday, April 17 2012, 10:32 am · Hide · #21
  • Martyna Mucha - more than a month ago
   Zgadzam si?. Kobieta, która zasz?a w ci??? w skutek gwa?tu jest cz?sto zdesperowana i szuka ka?dej deski ratunku co jak napisa?a Alicja, mo?e prowadzi? do zwi?kszenia trudno?ci i niebezpiecze?stw zarówno dla matki jak i p?odu. A je?eli aborcja jest przeprowadzona przez osob? kompetentn? i w odpowiednich warunkach, jest tak samo bezpieczna, jak ka?dy zabieg. Poprze? to mo?e zdanie Królewskiej Kanadyjskiej Komisji ds. Statusu Kobiet: "prawo, które przynosi wi?cej z?ych skutków ni? dobrych, jest z?ym prawem [...]. Tak d?ugo, jak d?ugo b?dzie istnie? w obecnej formie, tysi?ce kobiet b?dzie je ?ama?."
 •  
 • Replied by Martyna Mucha on Tuesday, April 17 2012, 10:48 am · Hide · #22
  • Alicja Pawlicka - more than a month ago
   G?ównym prawem cz?owieka jest prawo do ?ycia i do wolno?ci. Tak wi?c dlaczego mamy by? zmuszeni do podtrzymania przez 9 m-cy ?ycia nieznanego nam cz?owieka, je?eli przez to zostanie ograniczona nasza wolno??? To prawda: skrzypek jest niewinn? istot? ludzk? i ma prawo do ?ycia, ale to nie uprawnia go do wykorzystywania do tego celu mojego cia?a. Tak samo wi?c od kobiety w ci??y powsta?ej w wyniku gwa?tu nie mo?na wymaga?, by po?wi?ci?a si? i przez 9 m-cy by?a po??czona z p?odem.
  • Martyna Mucha - more than a month ago
   Poza tym skoro skrzypek nie ma prawa ??da? od nas, aby?my podtrzymywali jego ?ycie przez 9 miesi?cy, mimo, ?e ma roszczenia do ?ycia i odczuwa strach przed ?mierci?, to tym bardziej nie musimy podtrzymywa? ci??y z gwa?tu, gdy? p?ód tych roszcze? wobec ?ycia nie ma
  • Natala Kruk - more than a month ago
   Popatrzmy te? na to z innej strony, ze strony dziecka i jego uczu? gdy zrozumie ?e jest wynikiem gwa?tu i tak naprawd? jego ojciec jest przest?pc?. Jakie ogromne brzemi? ci??y na tym dziecku.
   Jak WY by?cie czuli si? kiedy wasza matka ka?dego dnia patrzy na was z obrzydzeniem i jeste?cie dla niej przypomnieniem tego tragicznego zdarzenia jakim by? gwa?t je?eli matka nigdy tak naprawd? nie pogodzi?a si? z WASZYM przyj?ciem na ?wiat a usuni?cie dziecka jest przecie? ...zabronione i to by? jedyny powód dla którego zostali?cie 'podtrzymani' przy ?yciu….
 •  
 • Replied by Alicja Pawlicka on Tuesday, April 17 2012, 11:06 am · Hide · #23
  • Martyna Mucha - more than a month ago
   Dlatego te?, uwa?am, ?e powinni?my postrzega? istot? ludzk? jako osob?. P?ód jest wi?c potencjalna istot? ludzk?, gdy? nie posiada racjonalno?ci, samo?wiadomo?ci, ?wiadomo?ci i zdolno?ci odczuwania. Nie mo?emy wi?c porównywa? roszcze? wobec ?ycia p?odu i osoby. Dlatego te? matka, której ?ycie z powodu ci??y jest zagro?one, ma wi?ksze prawo do prze?ycia ni? p?ód, w?a?nie z powodu roszcze? do ?ycia, planów na przysz?o??, obawy przed ?mierci?, której nie odczuwa p?ód.
 •  
 • Replied by Martyna Mucha on Tuesday, April 17 2012, 11:16 am · Hide · #24
  • Alicja Pawlicka - more than a month ago
   Opieraj?c si? na tek?cie Singera i przyznaj?c racj? Martynie, warto przypomnie? sobie fragment w którym autor zwraca na to uwag? nazywaj?c embrion Mary, czy po podziale takiego embrionu, jeden z nich nadal jest Mary i je?li tak to który skoro niczym si? nie ró?ni?. Czy mo?e Mary ju? nie ma, a powsta?a ju? Helen i Jane? Skoro Mary by?a ju? cz?owiekiem to czy umar?a? Czy powinni?my nad jej ?mierci? ubolewa??? Przecie? to nonsens!!!
  • Natala Kruk - more than a month ago
   ‘W wypadku aborcji jednak zak?adamy, ?e ludzie najbardziej dotkni?ci – przyszli rodzice czy przynajmniej matka- chcieli jej dokona?. Tote? zabijanie niemowl?t mo?e by? zrównane z aborcj? tylko wtedy, gdy ci najbli?si dziecku nie chc? ?eby ?y?o.’
   W wy?ej przytoczonych s?owach przez P. Singera zosta?y omini?te wcze?niej poruszane problemy od kiedy embrion jest ju? w pe?ni osob?. Je?eli matka , która dokonuje aborcji wie ?e chce tego i robi to ?wiadomie jest to zabójstwo
 •  
 • Replied by Paulina Jankowiak on Tuesday, April 17 2012, 05:46 pm · Hide · #25
 •  
 • Replied by Ewelina Bandrowska on Tuesday, April 17 2012, 06:12 pm · Hide · #26
  • Natala Kruk - more than a month ago
   A czy pami?tacie histori? znanej siatkarki Agaty Mróz ,która po?wi?ci?a si? za ?ycia aby jej dziecko prze?y?o a ona nie? Co dzia?o si? po jej ?mierci?
   Ja znalaz?am wywiad na stronie http://gwizdek24.se.pl/siatkowka/nie-wynoscie-jeszcze-agaty-na-otarze_66814.html
   a dok?adniej chodzi mi o fragment ‘Dla nas wszystkich, dla rodziny, by? to wielki dramat. Nie potrafili?my ?y? z my?l?, ?e Agaty ju? nie ma. Nie mia?am ochoty na ?adne rozmowy. Co mia?am mówi?? Cokolwiek bym powiedzia?a i tak nie odda?oby tego, co czu?am. Teraz te? nie jest mi lekko. Jednak czas mija i musimy i?? dalej.’
   Teraz czyta to dziecko Agaty Mróz…i co ? Jak my?licie jaka b?dzie jego pierwsza my?l?
  • Dominika Denis - more than a month ago
   A ja podam przyk?ad Alicji Tysi?c, która urodzi?a dziecko, gdy? nie dosta?a zezwolenia na aborcj?. Mia?a ona ogromn? wad? wzroku, która pogorszy?a si? jeszcze bardziej po urodzeniu jej córki Julki. Kobieta z?o?y?a spraw? do Trybuna?u w Strasburgu, który j? popar?. W wywiadzie z 2009 roku kobieta przyznaje, ?e nie jest w stanie obecnie zapewni? córce wszystkiego czego ona potrzebuje, a tak?e wspomina o tym, ?e w momencie my?lenia o zabiegu aborcji nie my?la?a o nienarodzonym dziecku, ale o tych dzieciach, które ju? s? na ?wiecie.
   A tu przeszy?am linki do artyku?ów:
   http://kobiety-kobietom.com/news/art.php?art=4303
   http://kobieta.newsweek.pl/prawda-o-alicji-tysiac,47871,1,1.html

   Nie mo?na jednoznacznie uj??, czy powinno si? zabroni? aborcji czy na ni? zezwoli?.
   Uwa?am, ?e kobieta nie powinna usuwa? ci??y "bo jej si? tak podoba", ale powinno si? na ni? zezwala? w momencie, gdy zagra?a ?yciu matki, a tak?e rodzice nie b?d? mieli pieni?dzy na utrzymanie nast?pnego dziecka.
 •  
 • Replied by Ewelina Bandrowska on Tuesday, April 17 2012, 06:41 pm · Hide · #27
 •  
 • Replied by on Tuesday, April 17 2012, 07:21 pm · Hide · #28
 •  
 • Replied by Patrycja Zawada on Tuesday, April 17 2012, 08:30 pm · Hide · #29
 •  
 •  
  Replied by Kasper Gondek on Sunday, February 09 2014, 05:02 pm · Hide · #30
Your Response
Please login first in order for you to submit comments