Displaying items by tag: partykularyzm

Artyku? dotyczy problemu dwóch podej?? do moralno?ci, u?ywanych w debacie dotycz?cych sprawiedliwo?ci globalnej: partykularystycznego oraz obiektywnego. Pierwsze z nich jest zazwyczaj bronione przez komunitarystów i umiarkowanych libera?ów narodowych, którzy wskazuj? na moralne znaczenie granic narodowych. Na gruncie tego podej?cia, patriotyzm jest naczeln? cnot?. Drugie podej?cie jest prezentowane przez kosmopolitów, którzy chc? zastosowa? Rawlsowsk? sprawiedliwo?? jako bezstronno?? do ?wiata jako ca?o?ci. Odrzucaj? moralne znaczenie granic narodowych i domagaj? si? równych praw i obowi?zków dla wszystkich istot ludzkich, niezale?nie od ich pochodzenia i narodowo?ci. To podej?cie do sprawiedliwo?ci globalnej traktuje patriotyzm jako przywar?. G?ównym celem tego artyku?u jest przeanalizowanie, czy poj?cie patriotyzmu i poj?cie sprawiedliwo?ci globalnej musz? koniecznie wchodzi? ze sob? w konflikt.

Published in Issue 3/2012