Sunday, 15 May 2011 13:25

Religia a moralno??

Najbardziej rozwini?te wspó?czesne religie wzywaj? swoich wyznawców do pos?usze?stwa wobec zasad moralnych, które same formu?uj?. Jedn? z takich religii jest chrze?cija?stwo. Autor krytykuje moralne stanowisko, jakie Ko?ció? katolicki zajmuje wobec antykoncepcji. Wskazuje równie?, ?e powodem braku tolerancji wobec niewierz?cych oraz przedstawicieli innych wyzna? jest zbyt du?a pewno??, jak? w ramach poszczególnych religii przypisuje si? g?oszonym tam przekonaniom moralnym.

Published in Issue 2/2011