V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „BARIERY WSPÓŁCZESNEJ DEMOKRACJI”

Opcje dla wydarzenia

Admini

Potwierdzeni goście

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „BARIERY WSPÓŁCZESNEJ DEMOKRACJI”
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Chorzów
Termin:
Od : środa, 14 września 2011 09:00
Do : czwartek, 15 września 2011 17:00
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

Demokracja współczesna, mimo niewątpliwych jej osiągnięć, napotyka istotne bariery, które bądź to hamują jej rozwój, bądź teŜ ugruntowują przeświadczenie o jej licznych niedostatkach. Organizatorzy proponują, aby przedmiotem konferencyjnych wystąpień i dyskusji stały się zwłaszcza następujące bariery współczesnej demokracji:
1) ekonomiczne:
nieefektywna gospodarka o przestarzałej strukturze,
procesy monopolizacji i globalizacji gospodarki,
istnienie oligarchii gospodarczej,
uzależnienie gospodarki od surowców i rynków
zewnętrznych,
znaczące kontrasty ekonomiczne i różnice w poziomie
rozwoju gospodarczego,
niska stopa życiowa ludności,
duże zróżnicowanie poziomu dochodów wśród grup
społecznych;
2) kulturowe:
brak lub słabość tradycji demokratycznych,
akceptacja modelu kapitalizmu politycznego,
korupcja polityczna,
słabość elit społecznych akceptujących demokrację,
niski poziom rozwoju kultury politycznej;
3) społeczne:
silne rozwarstwienie społeczne,
sztywność struktury społecznej,
słabość pośrednich klas i warstw społecznych;
4) narodowe i etniczne:
konflikty narodowe, narodowościowe i etniczne
w społeczeństwie,
dominacja jednego narodu lub grupy etnicznej nad
pozostałymi,
zawłaszczanie państwa dla osiągnięcia celów narodowych;
autorytatywna polityka wobec mniejszości narodowych;
5) psychologiczne (środowiskowe):
niechęć do rozwiązań demokratycznych,
wysokie natężenie występowania postaw autorytarnych,
akceptacja patriarchalizmu i klientelizmu w polityce;
6) polityczne:
głębokie podziały socjopolityczne,
niski poziom niezależności opinii publicznej i środków
masowego komunikowania,
słabość instytucji reprezentacji politycznej,
niedemokratyczny system wyborczy,
bezpartyjny lub jednopartyjny system polityczny
brak lub niski poziom rozwoju mechanizmów rywalizacji
politycznej,
niezrównoważony system partyjny,
silna polaryzacja partii politycznych,
rola biurokracji w polityce,
niski poziom aktywności politycznej społeczeństwa,
preferowanie nielegalnych sposobów walki politycznej.

Miejsce obrad
Obrady Konferencji będą miały miejsce w jednym z budynków Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu położonym
w Chorzowie przy ul. Wandy 66.

Terminy
Termin zgłoszenia udziału z referatem - 31 lipca 2011
Termin zgłoszenia udziału bez referatu - 31 sierpnia 2011
Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej - 31 sierpnia 2011
Termin złoŜenia pełnego tekstu referatu (1 wydruk ORAZ nośnik elektroniczny lub e-mail)- 14 września 2011

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdjęć

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chociażby prawa do zrzeszania się i tworzenia związków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi się powtarzać... Historia lubi się powtarzać... Jednak można uniknąć wielu ludzkich pomyłek, jeśli tylko zaczniemy analizować niektóre fakty. Co Wy na ten temat sądzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka są koniecznym elementem tak moralności jak i etyki. Choć jest racją, że przydałoby się więcej marchewek.