Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pozycje w katalogu

Samobójstwo to grzech

Samobójstwo to grzech Ko?ció? pi?tnuje z?o, jakim jest ?mier? samobójcza. Artyku? jest wyrazem stanowiska ko?cio?a, które wychodzi z za?o?enia, ?e: "nie wolno nam rozporz?dza? ?yciem, gdy? nie jeste?my jego w?a?cicielami."

Kategoria:Samobójstwo

SPÓR O ETYK? ?RODOWISKOW?

SPÓR O ETYK? ?RODOWISKOW? Kryzys ekologiczny wywo?any przez nasz? cywilizacj? pog??bia si? coraz bardziej i coraz pilniejsza staje si? potrzeba przeciwdzia?ania. Zaanga?owanie na rzecz rozwi?zania tego problemu nie mo?e ogranicza? si? jedynie do prawodawstwa i odpowiedniej polityk ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl