Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Autor:Andrzej Koraszewski

Pozycje w katalogu RSS

"Nepotyzm jako tradycja"

Artyku? opisuj?cy histori? nepotyzmu i korupcji w Polsce. Autor zastnawia si? dlaczego tak bardzo rozwin??y si? one w naszym kraju, oraz porównuje sytuacj? historyczn? (i nie tylko) Rzeczpospolitej do innych krajów.

Czy atei?ci s? moralni?

Czy atei?ci s? moralni? Moralno?? do dzi? przez wielu uto?samiana jest z religi?. Autorka artyku?u stara si? obiektywnie odpowiedzie? na pytanie zawarte w tytule.

Kategoria:Etyka a religia

Patriotyzm dzi?

Zdefiniowanie patriotyzmu i nacjonalizmu.Wyra?ne napi?tnowanie drugiej postawy/dzia?ania.Problemy ze zbiorow? odpowiedzialno?ci? w?ród spo?ecze?stwa.

Kategoria:Patriotyzm

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl