Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Autor:Jan Hartman

Pozycje w katalogu RSS

Ignorancja w s?u?bie ob?udy - o etyce w polskich szko?a...

Artyku? prof. Jana Hartmana opisuj?cy problemy i hipokryzj? zwi?zan? z wprowadzaniem etyki do szkó?. Jak pisze autor, zmierzamy w kierunku, jakiego ?yczy sobie Ko?ció?, a wi?c jak najgorszym. Za kilka lat b?dziemy mieli sytuacj? nast?puj?c?. Oto w wi?kszo?ci sz ...

Kategoria:Edukacja

Lojalno?? i odpowiedzialno??

"W artykule tym chcia?bym wskaza? na dialektyczny zwi?zek, który ??czy poj?cia odpowiedzialno?ci i lojalno?ci, a co za tym idzie, na twórczy antagonizm tych fenomenów moralnych i politycznych, którego uniwersalnym rozwi?zaniem móg?by si? sta? globalny ustrój wolno?ci, okre ...

Etyczne problemy segregacji poszkodowanych i dzia?a? ra...

Do czego zmusza nas moralnie sytuacja katastrofy i czemu w takiej sytuacji nie jeste?my w stanie podo?a?.

Definicja choroby psychicznej i strategie dyskursywne p...

Wypowied? Jana Hartmana na temat definicji choroby psychicznej.

Kategoria:Psychiatria

Ustrój liberalny

Tytu?owe okre?lenie ma charakter postulatu. Takim w?a?nie chcia?bym widzie? ustrój pa?stwa liberalnego – ustrojem, w którym rekrutacja funkcjonariuszy sprawuj?cych w?adz? opiera si? w pierwszym rz?dzie nie na legitymacji arytmetycznej (wyborczej), lecz merytory ...

Prolegomena do debaty nad legalizacj? eutanazji

Opisanie problemu eutanazji w odniesieniu do jej skrajnych przeciwników jak równie? opisanie warunków i etapów koniecznych do zaistnienia eutanazji w rozumieniu bioetyków.

Klonowanie cz?owieka jako wyzwanie.

W artykule tym autor próbuje wybiec refleksj? i wyobra?ni? w przysz?o??, sformu?owa? wizj? tego, co mo?liwie nas czeka. Rozwa?a, z jakimi dylematami moralnymi przyjdzie si? nam wtedy zmierzy?, jak to wp?ynie na wygl?d naszego ?wiata, szczególnie na widzenie sie ...

Kategoria:Klonowanie

Bezmy?lna wolno??

Istota wolno?ci od staro?ytno?ci po wspó?czesno??. Czym rzeczywi?cie jest prawdziwa wolno???

Czym jest dzisiaj bioetyka

W jaki sposób powstaje bioetyka. Jej podstawy, droga rozwoju, zakres jej dzia?ania i odpowiedzialno?ci.

Polityka i moralno??

Jaka jest rola moralno?ci i etyki w polityce? Czy polityka zawsze jest niemoralna i brudna? Jakie cechy powinien przejawiac modelowy polityk? Próba odpowiedzi na te pytania jak równie? ocena naszego potocznego spojrzenia na polityk?.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl