Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela

Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela

• Deklaracja praw dziecka
• Deklaracja praw mniejszo?ci
• Deklaracja przeciwko nietolerancji religijnej 1981
• Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej
• Karta Narodów Zjednoczonych
• Konwencja o ochronie praw cz?owieka i podstawowych wolno?ci
• Konwencja w sprawie dyskryminacji kobiet
• Konwencja w sprawie dyskryminacji rasowej
• Mi?dzynarodowy Pakt Praw gosp., spo?. i kulturaln.
• Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur
• Mi?dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycz.
• Powszechna Deklaracja Praw Cz?owieka
Images (1)

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl