Konferencja: Czy mamy obowi?zek pomaga??

Konferencja 2012 - Czy warto pomaga??

Mamy ogromn? przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa do Szczecina na oglnopolsk? konferencj? pt. Czy mamy obowi?zek pomaga??". Konferencja ma charakter otwarty, wi?c zapraszamy wszystkich do udzia?u w wyk?adach i dyskusjach, oraz promowania wydarzenia na swoich blogach, stronach i profilach.

Plan konferencji Etyka zabijania

SEKCJA BIOETYKI

16.05.2011r. (poniedzia?ek)

9.30 Rejestracja uczestnikw - przy g?wnym wej?ciu na Wydzia? Humanistyczny

9.45 Powitanie uczestnikw - sala Rady Wydzia?u (194)

Obrady sekcji w sali 248:

10.00 - 10.30 dr hab. prof. UMCS Jolanta ?widerek, Uzasadnienie aborcji w filozofii Arystotelesa

11.00 - 11.15 przerwa na kaw?

11.15 - 11.45 dr Joanna R?y?ska, Uniwersytet Warszawski, Badania naukowe na embrionach i argument z potencjalno?ci

11.45 - 12.15 dr hab. prof. US Miros?aw Rutkow-ski, Ochrona ?ycia pocz?tego, a bli?ni?ta monozygotyczne i ludzkie chimery

12.15 - 12.45 dr Tomasz K?kol, Uniwersytet Gda?ski, Ale kogo/co dok?adnie zabi?e? (je?li w ogle)? Pro?ba o ontologi? w etyce: przypadek podzia?u

12.45 - 13.15 przerwa na kaw?

13.15 - 14.30 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Czy istniej? prawa, w obronie ktrych mo?na zabija?? (sala Rady Wydzia?u - 194)

14.30 - 16.00 obiad

16.00 - 16.30 dr Roland Zarzycki, Uniwersytet Wroc?awski, Apologia warto?ci ?ycia a racjonalizo-wanie z?a

16.30 - 17.00 mgr Karolina Ciachorowska, Czy holistyczna koncepcja etyki ekologicznej Henryka Skolimowskiego mo?e sta? si? przyczynkiem do polepszenia statusu moralnego zwierz?t?

17.05.2011r.(wtorek)

10.00 - 10.30 mgr Bogna Wach, Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Prby oceny sytuacji granicznych zwi?zanych z chorob? i umieraniem

10.30 - 11.00 mgr Marek Paw?owski, Uniwersytet Szczeci?ski, Problem definicji ?mierci z perspektywy sporu o to?samo?? osobow?

11.00 - 11.15 przerwa na kaw?

11.15 - 11.45 mgr Agnieszka ?witalska, Uniwersytet Warszawski, Czy istnieje moralnie istotna r?nica mi?dzy zabiciem a przyzwoleniem na ?mier?

11.45 - 12.15prof. Marek Wichrowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny,Zabijanie a pryncypium ?wi?to?ci ?ycia cz?owieka niewinnego

12.15 - 12.45 przerwa na kaw?

12.45 - 14.00 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Czy mo?na zabi? broni?c si? przed s?usznym atakiem? (sala Rady Wydzia?u - 194)

14.00 - 15.30 obiad

15.30 - 16.00 dr Jacek Meller, Model medycyny a ochrona ?ycia pacjenta

SEKCJA ETYKI SPO?ECZNEJ

16.05.2011r (poniedzia?ek)

9.30 Rejestracja uczestnikw - przy g?wnym wej?ciu na Wydzia? Humanistyczny

9.45 Powitanie uczestnikw - sala Rady Wydzia?u (194)

Obrady sekcji w sali 247:

10.00 - 10.30 mgr Ma?gorzata Maciejewska, Uniwersytet Warszawski, Zara?liwa nico?? j?dra ciemno?ci fenomenologia zbrodni

10.30 - 11.00 dr Natasza Szutta, Uniwersytet Gda?ski, Dlaczego zwykli ludzie dokonuj? maso-wych mordw? Sytuacja vs charakter moralny

11.00 - 11.15 przerwa na kaw?

11.15 - 11.45 dr Roman Godlewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Ontologiczna b??dno?? zabjstwa kierowanego wsp?czuciem

11.45 - 12.15mgr Ma?gorzata Ste?, Teoria wojny sprawiedliwej: definicyjne warunki sprawiedliwo?ci konfliktu zbrojnego dawniej i dzi? (H.Grotius, N.Fotion, D.P.Lackey)

12.45 - 13.15 przerwa na kaw?

13.15 - 14.30 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Czy istniej? prawa, w obronie ktrych mo?na zabija?? (sala Rady Wydzia?u - 194)

14.30 - 16.00 obiad

16.00 - 16.30 dr Wac?aw Janikowski, Uniwersytet Szczeci?ski, Utylitaryzm, intencje i dopuszczalno?? terroryzmu

16.35 - 17.00 mgr Katarzyna Krzesak, Problemy etycznej oceny dzia?a? o charakterze antyterrorysty-cznym. Przes?uchania z u?yciem tortur a dylemat tykaj?cej bomby

17.05.2011r. (wtorek)

10.00 - 10.30 mgr Urszula Zarosa, Uniwersytet Szczeci?ski, Zabijanie zwierz?t

10.30 - 11.00 dr Krzysztof Saja, Uniwersytet Szczeci?ski, Jaki rodzaj mi?sa jest najbardziej nieetyczny? Moralna klasyfikacja produktw odzwierz?cych.

11.00 - 11.15 przerwa na kaw?

11.15 - 11.45 mgr Daria Schetz, Wp?yw die-ty wegetaria?skiej na organizm ludzki a decyzje ?ywieniowe

11.45 - 12.15 mgr Jakub Ko?ci?ek, Uniwersytet Jagiello?ski, Problem u?ycia si?y zbrojnej w perspektywie filozoficzno-prawnej

12.15 - 12.45 przerwa na kaw?

12.45 - 14.00 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Czy mo?na zabi? broni?c si? przed s?usznym atakiem? (sala Rady Wydzia?u - 194)

14.00 - 15.30 obiad

15.30 - 16.00 mgr Monika Gmurek, Pomi?dzy logik? w?adzy a jej ekscesami

SEKCJA ETYKI W RELIGII, KULTURZE, LITERATURZE

16.05.2011r (poniedzia?ek)

9.30 Rejestracja uczestnikw - przy g?wnym wej?ciu na Wydzia? Humanistyczny

9.45 Powitanie uczestnikw - sala Rady Wydzia?u (194)

Obrady sekcji w sali 227:

10.00 - 10.30 dr Grzegorz Francuz, Uniwersytet Opolski, Jakie problemy stwarza hedonistyczna strategia przypisywania statusu moralnego?

10.30 - 11.00 dr Artur Szutta, Uniwersytet Gda?ski, Czy norma nie zabijaj jest uniwersalna?

11.00 - 11.15 przerwa na kaw?

11.15 - 11.45 mgr Anika Lewandowska, Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski, Oswoi? aborcj? japo?ski rytua? mizuko a buddyzm

11.45 - 12.15 dr hab. prof. UMCS, Krzysztof Kosior, Aborcja i eutanazja w buddyzmie

12.15 - 12.45 dr Fuad Jomma, Uniwersytet Szczeci?ski, Eutanazja w ?wietle religii i prawodawstwa krajw muzu?ma?skich

12.45 - 13.15 przerwa na kaw?

13.15 - 14.30 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Czy istniej? prawa, w obronie ktrych mo?na zabija?? (sala Rady Wydzia?u - 194)

14.30 - 16.00 obiad

16.30 - 17.00 mgr Mariola Paruzel, Uniwersytet ?l?ski, Potoczna etyka umierania a zrozumienie zjawiska samobjstwa

17.05.2011r. (wtorek)

10.30 - 11.00 mgr Adam Bulandra, Uniwersytet Jagiello?ski, Zagadnienie kary ?mierci i aborcja w dyskursie kryminologicznym w USA

11.00 - 11.15 przerwa na kaw?

11.15 - 11.45 mgr Joanna Miksa, Prawo do zaprzestania walki o prze?ycie w ?wietle deontologii Kantowskiej

11.45 - 12.15 mgr Natalia Miklaszewska, Kwestia etyki zabijania na przyk?adzie powie?ci Herlinga-Grudzi?skiego Inny ?wiat

12.15 - 12.45 przerwa na kaw?

12.45 - 14.00 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Czy mo?na zabi? broni?c si? przed s?usznym atakiem? (sala Rady Wydzia?u - 194)

14.00 - 15.30 obiad

15.30 - 16.00 dr Magdalena Kozak, Wy?sza Szko?a Oficerska Si? Powietrznych w D?blinie, Wojna jako do?wiadczenie przemocy bycia w my?li Emmanuela Levinasa

16.00 - 16.30 mgr Anna Barysz, Uniwesytet Wroc?awski, Prymat warto?ci etycznych w ideologii narodowego socjalizmu

Konferencje

Brak nadchodz?cych wydarze?

Prenumeruj emailem