Recenzje (1)
przezMaria Zarosa

lipiec 23, 2010

1 z 1 osób uznała tę recenzję za pomocną
Je?li kto? wyznaje pogl?d o dopuszczalno?ci eutanazji, ktra gwarantowa?oby prawo, to siln? argumentacj? znajdzie w artykule Azraela Kubackiego Eutanazja-prawo wyboru).
Autor uwa?a, ?e zagwarantowana konstytucyjnie wolno?? powinna dawa? cz?owiekowi prawdo do odebrania sobie ?ycia, gdy staje si? ci??arem, gdy zanika wola ?ycia, gdy traci si? ?wiadomo?? itd. Bardzo krytycznie odnosi si? do zasad chrze?cija?skiej etyki narzucaj?cej wszystkim obywatelom naszego kraju swoj? wizj? ?wiata. Przywodzi tu przyk?ad liberalnej Holandii z prawem do eutanazji. Stwierdza kategorycznie, ?e w Polsce powa?na dyskusja spo?eczna na ten temat jest niemo?liwa i ?e praktycznie nie istnieje ?wiecko?? pa?stwa.
Artyku? kontrowersyjny i jednostronny, gdy? przeciwnikami eutanazji s? te? osoby niewierz?ce, kieruj?c si? innymi zasadami etycznymi. Temat artyku? zawsze jednak na czasie i chyba niepr?dko doczeka si? jednoznacznego rozwi?zania prawnego. Ciekawa jestem jak podchodz? do tego tematu filozofowie etycy niewierz?cy.

Wyślij recenzję»

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl