Kamyk filozoficzny

Pierwszy tom z serii podr?cznikw do filozofii dla liceum i technikum prezentuje wybrane zagadnienia filozoficzne od staro?ytno?ci do renesansu. Autorka skupia si? na najwa?niejszych ideach w historii my?li i - co istotne - przedstawia je w sposb jasny i przyst?pny. W wyk?adzie znajdziemy rwnie? biogramy najs?ynniejszych filozofw oraz informacje na temat g?wnych kierunkw filozoficznych omawianego okresu. Na uwag? zas?uguj? te? r?norodne ?wiczenia i pytania, nie tylko pomocne w przyswojeniu sobie tre?ci wyk?adu, lecz tak?e inspiruj?ce do samodzielnego my?lenia. Niew?tpliw? zalet? ksi??ki s? fragmenty dzie? filozoficznych wraz z pytaniami u?atwiaj?cymi zrozumienie tekstu oraz wybr utworw literackich inspirowanych filozofi?. Przyk?ady z literatury pi?knej ilustruj? ?ywotno?? idei filozoficznych w kulturze i u?atwiaj? integracj? wiedzy humanistycznej. Dzi?ki swej r?norodnej zawarto?ci Kamyk... mo?e by? wykorzystany zarwno jako podr?cznik do nauki filozofii, jak i ksi??ka pomocnicza do j?zyka polskiego lub historii.
Ocena
0 głos
Ulubione:
0

Informacje dodatkowe

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl