NAJKRÓTSZA HISTORIA ETYKI. materia?y pomocnicze do nauczania etyki

Najkrótsza historia etyki autorstwa Jerzego Zimi?skiego adresowana jest do szerokiego kr?gu odbiorców uczniów,nauczycieli oraz dla ka?dego zainteresowanego czytelnika. Ka?dy rodzia? sk?ada si? z trzech cz??ci: - w cz??ci pierwszej umieszczone s? fragmenty tekstów ?ród?owych - w cz??ci drugiej- pytania, które maj? u?atwi? czytelnikowi analizowanie tekstów - w cz??ci trzeciej znajduje si? komentarz teoretyczny, który mo?na skonfrontowa? z samodzielnymi wnioskami wynikaj?cymi z analizy ?róde?.
Ocena
★★★★★
1 gƂos
Ulubione:
0

Informacje dodatkowe

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl