?amanie praw cz?owieka w Rosji

7 pa?dziernika 2006 o godzinie 17.10 dziennikarka i obro?czyni praw cz?owieka Anna Politkowska zosta?a zastrzelona w windzie, w bloku, w którym mieszka?a w Moskwie. Prokurator Generalny wszcz?? ?ledztwo w sprawie „morderstwa z premedytacj?”.

Anna Politkowska relacjonowa?a sytuacj? praw cz?owieka w Republice Czeczenii od 1999 roku dla pisma Nowaja Gazeta. Jej odwaga i zaanga?owanie w relacjonowanie konfliktu zosta?y uhonorowane wieloma nagrodami, m.in. Global Award for Human Rights Journalism (?wiatow? nagrod? dla dziennikarzy pisz?cych o prawach cz?owieka) przyznan? w 2001 r. przez brytyjsk? sekcj? Amnesty International. Pisa?a tak?e na temat sytuacji w innych cz??ciach Rosji, jak np. o przemocy w wojsku, korupcji w strukturach pa?stwowych i brutalno?ci policji. Wiele z jej artyku?ów by?o publikowanych w zagranicznych mediach, a jej ksi??ki przet?umaczone zosta?y na kilka j?zyków.

Anna Politkowska by?a zastraszana i prze?ladowana przez w?adze Rosji i Czeczenii za otwart? krytyk? polityki i dzia?alno?ci rz?du, m.in. za ich stosunek do konfliktu czecze?skiego. Z powodu jej dziennikarskiej dzia?alno?ci wielokrotnie j? zatrzymywano i gro?ono powa?nymi konsekwencjami. W czerwcu 2004 r. przetrzymywano j? przez kilka godzin w Centeroj w Czeczenii w domu Ramzana Kadyrowa, ówczesnego premiera, a obecnie Prezydenta Czeczenii, gdzie jak twierdzi?a, by?a zniewa?ana i zastraszana.Powstrzymano j? przed wyjazdem do Bies?anu w Pó?nocnej Osetii we wrze?niu 2004 r. kiedy to dosz?o do zaj?cia szko?y i przetrzymywania zak?adników. Anna Politkowska stwierdzi?a, ?e zosta?a otruta na pok?adzie samolotu lec?cego z Moskwy do Rostowa nad Donem. Wówczas straci?a przytomno?? po wypiciu herbaty podczas lotu. Lekarze, którzy zajmowali si? ni? w szpitalu w Rostowie potwierdzili te przypuszczenia.

Od 2001 r. po?wi?ci?a si? sprawie Zelimhana Murda?owa, który „zagin??” bez wie?ci 2 stycznia 2001 r. po zatrzymaniu przez si?y rosyjskiego OMON w Groznym. Podczas zatrzymania by? torturowany w policyjnym areszcie przez Sergieja Lapina i innego niezidentyfikowanego funkcjonariusza. Po opublikowaniu artyku?ów na ten temat, Anna Politkowska otrzyma?a pogró?ki podpisane przez „Kadeta” (pseudonim Sergieja Lapina). W 2001 r. na krótko wyjecha?a z Rosji, ale powróci?a by kontynuowa? swoj? prac? i nieugi?t? kampani? na rzecz ochrony zwyk?ych ludzi. Podczas moskiewskiej tragedii z wzi?ciem zak?adników w pa?dzierniku 2002 r. natychmiast wróci?a z USA, aby próbowa? porozumie? si? z terrorystami i podj?? negocjacje pomi?dzy stronami.

Jeden z ostatnich artyku?ów napisanych przez Ann? Politkowsk? by?a po?wi?cony torturom 23-letniej Maliki Soltajewej, która zosta?a porwana, pobita, a jej g?owa zosta?a ogolona i pomalowana na zielono, prawdopodobnie przez czecze?skie si?y bezpiecze?stwa. Dopiero po serii raportów, w tym równie? po artykule Anny Politkowskiej, w?adze rozpocz??y ?ledztwo w tej sprawie.

Morderca Anny Politkowskiej uciszy? jedn? z nielicznych dziennikarzy pracuj?cych w kra

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl