Zasady etyki zawodowej policjanta

Za??cznik do zarz?dzenia nr 805 Komendanta G?ównego Policji Z dnia 31 grudnia 2003 r. dotycz?cy Zasad etyki zawodowej policjanta

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl