Prawno - etyczne dylematy in vitro.

Artyku? o dyskusji jaka prowadzona jest w Polsce na temat dostosowania ustawodawstwa do wyzwa? wynikaj?cych z rozwoju nowych technologii w medycynie i biologii.

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl