Moralno?? a zwierz?ta

Autor przedstawia krótko histori? praw cz?owieka oraz praw zwierz?t. Mówi te? o pogl?dzie Petera Singera - wspó?czesnego filozofa, utylitarysty - w kwestii poszanowania praw zwierz?t.
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl