?ród?a praw cz?owieka

Praca ukazuje filozoficzne fundamenty wspó?czesnej koncepcji praw cz?owieka: „Bardzo cz?sto w ?yciu codziennym jeste?my zalewani informacjami, w których pojawia si? termin „prawa cz?owieka”. Na owe „prawa” powo?uj? si? dos?ownie wszyscy, poczynaj?c od wi??niów skazanych za zbrodnie, przechodz?c do polityków, intelektualistów a na duchowie?stwie ró?nej ma?ci ko?cz?c. Wszyscy oni pos?uguj? si? terminem „prawa cz?owieka”, jednak nale?y zada? pytanie, jakie znaczenie przypisuj? owemu terminowi.”
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl