Akty prawne chroniące prawa człowieka i obywatela

Akty prawne chroniące prawa człowieka i obywatela

• Deklaracja praw dziecka
• Deklaracja praw mniejszości
• Deklaracja przeciwko nietolerancji religijnej 1981
• Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej
• Karta Narodów Zjednoczonych
• Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
• Konwencja w sprawie dyskryminacji kobiet
• Konwencja w sprawie dyskryminacji rasowej
• Międzynarodowy Pakt Praw gosp., społ. i kulturaln.
• Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur
• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycz.
• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Zdjęcia (1)

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl