Etyka wobec wojny, terroryzmu i przemocy politycznej

Problematyka zwi?zana z moraln? ocen? konfliktów zbrojnych. A tak?e odpowied? na pytania kiedy w stosunkach mi?dzynarodowych wolno odwo?a? si? do przemocy, 2) jakie s? dopuszczalne sposoby prowadzenia wojny, tak?e tej „z terroryzmem” oraz 3) jakie obowi?zki spoczywaj? na zwyci?zcach,
w szczególno?ci w kontek?cie budowy ?adu demokratycznego.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl