Aby móc doda? nowe wydarzenie, nale?y si? zalogowa?

Badania naukowe w medycynie - perspektywa bioetyczna

Opcje dla wydarzenia

Admini

Potwierdzeni goście

Badania naukowe w medycynie - perspektywa bioetyczna
Wydarzenie
Kategoria:
Lokalizacja:
Lublin
Termin:
Od : środa, 21 marca 2012 08:00
Do : środa, 21 marca 2012 19:00
Ilość miejsc:
Nieograniczona
Utworzył(a) wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

Zapraszamy na II Lubelsk? Konferencj? Bioetyczn? "Badania naukowe w medycynie - perspektywa bioetyczna", która odb?dzie si? 21 marca 2012

Biuro Konferencji
dr n. farm. Mariola Droz
Katedra i Zak?ad Farmacji Stosowanej U
ul. Chod?ki 1, 20-093 Lubli
tel./fax 81 742 37 0
e-mail: konferencja.bioetyczna@tlen.p
Udzia? w Konferencji jest bezp?atn
Uczestnicy otrzymuj? 5 punktów edukacyjny

Udzia? w Konferencji nale?y zg?asza? do 12 marca 2012PROGRAM KONFERENC

9.30 – Rejestracja uczestn

ów 10.30 – Otwarcie Konferencji – prof. dr hab. n. med. Janusz Schab

ski – Przewodnicz?cy Komisji Bioetycznej IMW w L

linie

Sesja Przewodnicz?: dr hab. n. hum. Lech Zdybel, dr n. farm. Mariol

Drozd 10.40 – Prawa pacjenta– mgr prawa Daria Schabowska – Rad
P
awn
Lublin 11.00 – Biobanki - szansa dla nauki czy zagro?enie

la dawców? Problemy etyczne i prawne zwi?zane z bankowani

materia?u genetycznego – dr n. med. Jakub Pawlikowski – Uniwer
te
Medy
z

w Lublinie 11.25 – Mo?liwe nadu?ycia pope?niane przez badaczy – mgr

oanna Polanin- Huk – Worldwide Clinical Trials – Polska, dr hab. n. med. Raf

Filip – Instytut Medy

ny Wsi w Lublinie 11.50 – Etyka publikacji naukowych – dr hab. n

med. Marek Wro?ski – Rzecznik Rzetelno?ci Naukowej, Warszawsk

Uniwersytet Medyczny 12.15 –
2.
5 – P
br

erwa na kaw? II Sesja Przewodnicz?: dr n. praw. Adam Bodnar, dr n

hum. Beata Dobrowolska 12.45 – Terminologia i podzia? n

kowych bada? medycznych z udzia?em probantów – prof. dr hab.

hum. Kazimierz Szewczyk –

iwersytet Medyczny w ?odzi 13.10 – Czy badania nieinterwency

e z udzia?em ludzi wymagaj? uzyskania opinii komisji bioetycznej? –

r n. med. Marek Czarkowski - Przewodnicz?cy O?rodka Bioetyki Naczeln

Rady Lekarskiej w Warszawie 13.35 – Dlaczego ratyfikacja Europejs

ej Konwencji Bioetycznej jest wa?na dla przestrzegania praw cz?ow

ka? – dr n. praw. Adam Bodnar – Helsi?ska Fu

acja Praw Cz?owieka w Warszawie 14.00- – Nowo?ci w projekc

Ustawy o badaniach klinicznych – mec. Hube

Tucho?ka – Radca Prawny, Warszawa 14.30 – Zako?czenie Konferencji
Dodaj konferencj?Je?li posiadasz informacj? o konferencji zwi?zanej z etyk?, mo?esz doda? j? osobi?cie! Wystarczy najpierw si? zalogowa?, a nast?pnie klikn?? na obrazek "Dodaj konferencj?"

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zków zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektóre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.